Διατηρείται σταθερό για το 2023, το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Παραμένουν ίδιες οι τεχνικές προϋποθέσεις της χρήσης τους.

dimos-aeginas-koinoxristoi.jpg

Για το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τις τεχνικές προϋποθέσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων και το τέλος μικροπωλητών σε εμποροπανηγύρεις του νησιού, συζήτησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε συνεδρίαση που έγινε με την διαδικασία του κατεπείγοντας στις 23 Δεκεμβρίου 2022
 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς, έθεσε υπόψιν των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την εισήγηση: Οι τιμές που ισχύουν σήμερα, οι ζώνες και ο αριθμός των δόσεων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 45/1995 ,159/2018 και 162/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία , είναι οι εξής

screenshot.208.png

ΙΙ. Τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων.

1.Οι κατασκευές μόνιμων εγκαταστάσεων στον κ/χ επιτρέπονται μόνο κατόπιν άδειας του Δήμου και αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας που συστήνεται με απόφαση Δημάρχου. 
2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδείας είναι η τακτοποίηση των οφειλών του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο.
3.Τα τέλη για τη χρήση των πεζοδρομίων και κ/χ καταβάλλονται πριν την έκδοση αδείας.
4.Για ‘όσα θέματα δεν προβλέπονται στη παρούσα απόφαση , εφαρμόζεται η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΙΙΙ. Τέλος κ/χ που χρησιμοποιούνται από μικροπωλητές στις εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο νησί μας με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (ενδεικτικά αναφέρονται οι εορτές της Αγ.Μαρίνας ,της Αγ.Παρασκευής ,της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ,της Φανερωμένης ,του Σταυρού ,του Αγ.Σώστη ) καθορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ/m2. 

Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή τα Τέλη και οι Τεχνικές Προϋποθέσεις τους να διατηρηθούν σταθερά για το έτος 2023.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 4 υπέρ, επί πέντε ψηφισάντων μελών,

Τον προσδιορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος, ο οποίος ψήφισε παρών με αιτιολογία την προφορική πρότασή του για μείωση όλων των ποσών σε ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%).


Τι ισχύει για τον καθορισμό και την καταβολή του τέλους κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με το σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας: 


Το τέλος κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).

Με το άρθρο 11 του ν.4623/2019 ορίζεται « Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.» 

Συνεπώς για τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png