Ανατέθηκε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αίγινας. Τι περιλαμβάνει.

dimos-aeginas-koinoxristoi-xoroi.jpg

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του πρωτογενούς αιτήματος της και η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Το πρωτογενές αίτημα έχει ημερομηνία 22/12/2022. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών και όχι αγορά κοινόχρηστών χώρων (η διευκρίνηση αφορά σε παλαιότερη σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα των κοινόχρηστων χώρων είχε συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή στις 27 Δεκεμβρίου 2021.

Η σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας αναφέρει τα ακόλουθα:

Με την παρούσα ανάθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην υπ’αρ. 24 /2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με το πλαίσιο της παρέμβασης, αλλά και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται για μία σύνθετη υπηρεσία. Σύμφωνα και με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον ειδικότητες όπως Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ειδικότητα που συνδυάζει τις αρχές του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού, κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων, κλπ.), Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών με βαθιά γνώση πολεοδομικών ζητημάτων και συστημάτων χαρτογράφησης (πχ GIS).

Επειδή:

• στις αρμόδιες με το θέμα υπηρεσίες βάσει του ΟΕΥ του Δήμου δεν υπηρετούν στελέχη με την παραπάνω εξειδικευμένη αντίστοιχη εμπειρία.
• το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, δεν έχει την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
• και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού σχεδίου αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν πλήρως την εκπόνηση του λόγω των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους
προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας που θα αναλάβει την συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) του Δήμου.

Παραδοτέο

• Τεχνική Έκθεση, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
• Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία.

Για την ανωτέρω ανάθεση εκδόθηκε η υπ’ αρ. 234.3.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΔΖΙ46Ψ844-6Μ0) Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου", στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ." με το επιχορηγούμενο ποσό των 39.680,00 € (με το ΦΠΑ), για τον Δήμο Αίγινας Σκοπός της υπ’αρ. 24 /2022 μελέτης είναι η ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αίγινας"

Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 37.200 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 & 2023 του Δήμου Αίγινας με πλήρης χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
 
Επιστρέφοντας στην απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, η δεύτερη παράγραφος αναφέρει ότι αποφασίζει: "Την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την "Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αίγινας" σύμφωνα με τους όρους του υπ.αρ. Πρωτ. 17277/22-12-2022 Πρωτογενούς Αιτήματος (ΑΔΑΜ: 22REQ011883091 ) , της υπ. αρ.24/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπ. αρ. Πρωτ. 167/09-01-2023 οικονομική και τεχνική προσφορά , ήτοι:

screenshot.227.png


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png