Δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα θα αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας. Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

katakirosi-dio-aporrimatoforon.jpg

Δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα θα αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας, καθώς στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2023, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και το Πρακτικό ΙΙΙ.  Πρόκειται για την προμήθεια δυο απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων, χωρητικότητας 16 m3,  σύμφωνα με την υπ.αρ. 16/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα  είναι καινούργια, και θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για λειτουργία.
  Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη, από την οριστική παραλαβή των οχημάτων, του προσωπικού του Δήμου από τον προμηθευτή. 

Η δημοπράτηση της προμήθειας πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού ήταν στις 6/12/2022 και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 9/1/2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2.γ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4782 /2021 η απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο συνολικό ποσό τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (435.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων ως εξής: Κ.Α: 64.7135.05: 120.000 ευρώ & Κ.Α: 20.7131.06: 315.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του διαγωνισμού, το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή  των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων.

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 7,2tn ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει
μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του
λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

Η Οικονομική Επιτροπή επί τεσσάρων ψηφισάντων μελών ενέκρινε την από 04-04-2023 Πρακτικό ΙΙ αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών Οικονομικών Προσφορών και από 05-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Ανάδοχου της προμήθειας  και  την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png