Δέκα κορίτσια θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, με το ποσό των 5.000 ευρώ το καθένα, από το κληροδότημα "Ταρσίτσα Θωμαΐδου". Ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

aithousa-simantikou-simvouliou-aeginas-epitropes-klirodotimata.jpg

Στις 25 Ιουλίου 2023, συνεδρίαση η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας, με ένα από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη τη "Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα)". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο σκοπός του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» είναι η οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός ή και περισσότερων απόρων κοριτσιών ανά έτος, καταγόμενων από την Αίγινα. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 50.000,00€ για την εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος. Σήμερα θα πρέπει να καθορίσουμε τους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2023, ο οποίος δεν είχε εκτελεστεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης του Κληροδοτήματος που εκδόθηκε με το από 22-10-1942 Κ.Δ/γμα (ΦΕΚ 310/Α’/3-12-1942).

Προτείνεται να ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους δέκα (10) κορίτσια με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€ ) το καθένα, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 6.000,00€
  • Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00€ και 1.000,00€ προσαύξηση ανά προστατευόμενο τέκνο.
  • Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση. Όσον αφορά τη συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια.
  • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας από 16 έως 45 ετών. Επίσης να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
  • Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόμενη κληρωθεί από άλλο Κληροδότημα στο οποίο έχει υποβάλλει επίσης αίτηση, δεν χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος.
  • Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
  • Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί Πρόσκληση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις η οποία θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας καθώς και των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο (ηλεκτρονικό ή και έντυπο), στην ιστοσελίδα του Δήμου μας καθώς και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
  • Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των τριών κοριτσιών, τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.
  • Τα αποτελέσματα της εκλογής ή κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση. 
Η Διαχειριστική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, επί των δέκα (10) παριστάμενων μελών της, κατά πλειοψηφία, με εννέα θετικές ψήφους αποφάσισε:

I. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» για το έτος 2023, που είναι η οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός ή και περισσότερων απόρων κοριτσιών καταγόμενων από την Αίγινα.
II. Θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους δέκα (10) κορίτσια με το ποσό των 5.000,00€ το καθένα.
III. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης θα πρέπει να είναι μέχρι 6.000,00€ ευρώ.
IV. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000,00€ ευρώ. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€.
V. Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
VI. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας από 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
VII. Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόμενη κληρωθεί από άλλο Κληροδότημα στο οποίο έχει υποβάλλει επίσης αίτηση, δεν χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος.
VIII. Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.

IX. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων είναι: 

1. Αίτηση (το έντυπο διανέμεται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων)
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους (το έντυπο διανέμεται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων).
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2021 της ενδιαφερόμενης (εφόσον υποβάλλει)
6. Φωτοαντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2021
7. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 120.000,00€.
8. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2022 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα υποβάλλει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση. Όσον αφορά τη συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια.

X. Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί Πρόσκληση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις η οποία θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας καθώς και των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο (ηλεκτρονικό ή και έντυπο) ενώ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

XI. Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των τριών κοριτσιών, τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση. 

XII. Τα αποτελέσματα της εκλογής ή κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.

Παρών ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Τζίτζης Φίλιππος.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png