Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων της Αίγινας για το έτος 2023. Ποιοι σύλλογοι επιχορηγούνται, τι ποσά θα λάβουν.

epixorigisi-athlitikon-somation-2023.jpg

Στις 28 Μαρτίου 2023 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε πρόσκληση με την οποία καλούσε τους αθλητικούς συλλόγους της Αίγινας, να υποβάλλουν αίτηση για την επιχορήγηση του έτους 2023.  Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2023, συζητήθηκε το θέμα: "Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, δήμαρχο κ. Γιάννης Ζορμπάς, έθεσε υπόψιν των μελών της επιτροπής, την σχετική εισήγηση από το Αυτοτελές τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους».

Οι κάτωθι αθλητικοί σύλλογοι αιτήθηκαν για επιχορήγηση από το Δήμο Αίγινας για το έτος 2023 κατόπιν της υπ.αρ.πρωτ. 3828/28.03.2023. Πρόσκλησης προς αθλητικούς συλλόγους για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης για το έτος 2023.

Συγκεκριμένα:

1) Ναυτικός Όμιλος Αίγινας με αρ. πρωτ. 4069/31-03-2023
2) Αθλητικός Όμιλος Παναιγιναϊκός με αρ. πρωτ. 4505/10-04-2023
3) Όμιλος Αθλοπαιδιών Κούρος Αίγινας με αρ. πρωτ. 4746/13-04-2023
4) Αθλητική Ένωση Σαρωνικός Αίγινας με αρ. πρωτ. 5104/25-04-2023
5) Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας Ο Καποδίστριας με αρ. πρωτ. 5376/28-04-2023

Έχοντας υπόψη:

Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19:
«Ο Δήμαρχος: [...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτό.

Το γεγονός αποτελεί εξειδικευμένη πίστωση.

Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2023. Τακτικά Έσοδα Δήμου Αίγινας έτους 2023 (ΚΑ Εσόδου 0.): 6.297.766,02 Χ 1,5 % = 94.466,49 (Ανώτερο ποσό επιχορήγησης Συλλόγων για το έτος 2023 βάσει άρθρου 202 παρ.1Β Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Κίνηση Κ.Α. 00.6735: Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.

screenshot.790.png
screenshot.788.png
Στην εισήγηση από το Αυτοτελές τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:  

 •  H υπ. αρ. 39/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2023 ΑΔΑ:ΨΥΨ9Ω68-ΓΕ3 και την υπ’ αριθ. 28727/04-04-2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την επικύρωσή του. 
 • Η εγγεγραμμένη πίστωση 30.000,00 € στον Κ.Α. 00.6735.01 για Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Βεβαιώνεται ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2023 για τις επιχορηγήσεις  δεν υπερβαίνουν το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν.4270/2014. (άρθρο 83 του Ν.4727/2020)”.

Η εισήγηση καταλήγει προς την Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στους παρακάτω Αθλητικούς Συλλόγους:

 • Ναυτικός Όμιλος Αίγινας με αρ. πρωτ. 4069/31-03-2023
 • Αθλητικός Όμιλος Παναιγιναϊκός με αρ. πρωτ. 4505/10-04-2023
 • Όμιλος Αθλοπαιδιών Κούρος Αίγινας με αρ. πρωτ. 4746/13-04-2023
 • Αθλητική Ένωση Σαρωνικός Αίγινας με αρ. πρωτ. 5104/25-04-2023
 • Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας Ο Καποδίστριας με αρ. πρωτ. 5376/28-04-2023
Να εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 22.950,00 € στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης στους παρακάτω συλλόγους:

 • 5.000,00€ στον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας με αρ. πρωτ. 4069/31-03-2023
 • 5.000,00€ στον Αθλητικό Όμιλο Παναιγιναϊκός με αρ. πρωτ. 4505/10-04-2023
 • 5.000,00€ στον Όμιλο Αθλοπαιδιών Κούρος Αίγινας με αρ. πρωτ. 4746/13-04-2023
 • 5.000,00€ στην Αθλητική Ένωση Σαρωνικός Αίγινας με αρ. πρωτ. 5104/25-04-2023
 • 2.950,00€ στον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας Ο Καποδίστριας με αρ. πρωτ. 5376/28-04-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735.01 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».
Το θέμα ψηφίστηκε όμοφωνα.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png