Χωρίς αλλαγές παραμένουν και το 2024 τα ποσά για δαπάνες και πρόστιμα, του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

20231206_132351-02.jpg

Χωρίς να έχουν αλλαγές θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ποσά, που αφορούν τις δαπάνες και τα πρόστιμα του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, για το 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.




Πιο συγκεκριμένα, στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 6 Δεκεμβρίου 2023, συζητήθηκε το θέμα για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης, μετά την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και κοινοποίηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ισχύοντος κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας θεσπίζεται δαπάνη μεταφοράς, μετατροπής, μετατόπισης της παροχής ύδρευσης και επέκτασης του αγωγού, η οποία 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Η δαπάνη αυτή έχει καθοριστεί στη τιμή των 40,00 ευρώ για απόσταση έως 3 μέτρα και ισχύει έως σήμερα με την (αρ. απόφασης 27/2018).

ΙΙ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αίγινας (αρ.αποφ. ΔΣ 107/2016) και την αρ.αποφ.128 του Δ.Σ καθορίστηκαν τα πρόστιμα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και ισχύουν έως σήμερα ως εξής:

 • Παραβίαση Κανονισμού , άρθρο 2 παρ.7 , ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ). 
 • Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής ,άρθρο 5 παρ.3 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Σύνδεση δύο ή περισσότερων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο , άρθρο 5 παρ.5 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του άρθρο 5 παρ. 9 πεντακόσια ευρώ (500,00 ευρώ).
 • Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψη του εντός της προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος άρθρο 7 παρ.3 ,ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ.8 ,τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ).
Προτείνεται το ύψος των εν λόγω δαπανών και προστίμων (Ι & ΙΙ ) να παραμείνει σταθερό για το έτος 2024.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί τεσσάρων παρισταμένων μελών ότι:

Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δ.Σ το ύψος των δαπανών και προστίμων (Ι & ΙΙ) που θα επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης, να παραμείνει σταθερό για το έτος 2024:

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αίγινας (αρ. Αποφ. Δ.Σ 107/2016) και την αρ. Αποφ.128 του Δ.Σ καθορίστηκαν τα πρόστιμα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και ισχύουν έως σήμερα ως εξής:

 • Παραβίαση Κανονισμού , άρθρο 2 παρ.7, ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής ,άρθρο 5 παρ.3 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Σύνδεση δύο ή περισσότερων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο , άρθρο 5 παρ.5 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του άρθρο 5 παρ. 9, πεντακόσια ευρώ (500,00 ευρώ).
 • Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψη του εντός της προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος άρθρο 7 παρ.3, ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
 • Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ.8, τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ).
Δεν υποβλήθηκε καμιά εναλλακτική πρόταση (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205 / 2023.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png




Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png