Καθορισμός τoυ ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2024. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

20231206_132408-00.jpg

Με θέμα την "Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2024", συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2023. Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν με με έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας προς την Οικονομική Επιτροπή, που κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον καθορισμό τoυ ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία παρουσιάζει τις σχετικές διατάξεις και πίνακες με την πρόβλεψη για την διαμόρφωση των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.

Πρόβλεψη 2023
screenshot.1029.png

Βασιζόμενη σε οικονομικά στοιχεία του 2022 και 2023:

screenshot.1030.png
screenshot.1031.png
screenshot.1032.png
Πρόβλεψη για το κλείσιμο του 2023:

screenshot.1033.png

Στην εισήγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

  • την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  • ο άρθρο 6 του Ν.4555/18 «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου
1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.»

  • παρ.3 άρθρο 43 Ν.4325/15, όπως προστέθηκε από το άρθρο 132 του Ν.4604/19.
  • Τη παρ.1 άρθρο 47 Ν.4483/17, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4674/20.
  • Τους ισχύοντες συντελεστές τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Προτείνονται προς την Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι συντελεστές:
screenshot.1034.png

Επίσης προτείνεται :

Συντελεστής ακινήτων για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς:

screenshot.1035.png


Συντελεστής για ημιυπαίθριους χώρους, αποθηκευτικούς χώρους, πατάρια:

screenshot.1036.png
Μη ηλεκτροδοτούμενα:

screenshot.1037.png
Δημοτικός φόρος:
screenshot.1038.png

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί τεσσάρων μελών ότι εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τέλους Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17658/04-12-2023 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Δεν υποβλήθηκε καμιά εναλλακτική πρόταση (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206 / 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png