Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, στις 20 Φεβρουαρίου 2024.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2024.

2. Καθορισμός ύψους Ομάδας Ι και Ομάδας ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

3. Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών επιχορηγήσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

4. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωσή του στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

5. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. 2375/21.02.2023 σύμβασης για την “Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023” για χρονικό διάστημα δύο 2 μηνών ή μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και  της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

7. Έγκριση επανασύνταξης Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας “, προϋπολογισμού 688.709,68 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) , σε συμμόρφωση της Σ 206/204 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 203588 για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

9. Έγκριση Πρακτικού Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2024”, προϋπολογισμού 270.875,86€ επιπλέον ΦΠΑ 65.010,20€ ήτοι σύνολο 335.886,20€.

10. Έγκριση Πρακτικού 4 των Δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών Άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το κοινωνικό παντοπωλείο του  Δήμου Αίγινας για το έτος 2024”, προϋπολογισμού : 68.334,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) .»

11. Έγκριση της υπ.αρ. 13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σε συνέχεια του υπ.αρ. 4812/16.01.2024 έγγραφο  του ΥΠΕΣ 

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου μας, για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας Πέρδικας.

13. Αποδοχή της Β΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

14. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κ. Ν. σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος ΑίγιναςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png