Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6- 2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρομένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση το Σάββατο 29 Νοεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.
2. Έγκριση Οργανωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2015 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ