Πρόσκληση και τεχνική έκθεση που αφορούν στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Πρόσκληση και τεχνική έκθεση που αφορούν στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς

Τεχνική έκθεση