Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και ώρα 18.30 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα 18.30 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
2. Λήψη απόφασης περί παροχής των διευκολύνσεων είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 2 Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014)
3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής εγγύησης ηλεκτρονικών κλειδιών για τα κιβώτια παροχής ρεύματος – νερού.
4. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών για το διάστημα από 1-10-2016 έως και 30-6-2017.
5. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης προς πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ – ΦΑΥ για τα έργα: ¨Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στους λιμένες Λεοντίου (εμπορικός), Λεοντίου (αλιευτικός), Σουβάλας & Βαγίας Ν. Αίγινας¨ και ¨Αντικατάσταση 4ης πλωτής προβλήτας Αίγινας και επισκευή ραμπών-επιστρώσεων και χώρου αναμονής επιβατών στο κεντρικό λιμάνι Αίγινας καθώς και επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Φάρο Ν. Αίγινας¨», ποσού πληρωμής 3.236,40€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης προς πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση 4ης πλωτής προβλήτας Αίγινας και επισκευή ραμπών-επιστρώσεων και χώρου αναμονής επιβατών στο κεντρικό λιμάνι Αίγινας καθώς και επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Φάρο Ν. Αίγινας», ποσού πληρωμής 3.217,80€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης προς πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στους λιμένες Λεοντίου (εμπορικός), Λεοντίου (αλιευτικός), Σουβάλας & Βαγίας Ν. Αίγινας», ποσού πληρωμής 3.255,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
8. Λήψη απόφασης επί 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση κιβωτίων παροχής Ρεύματος – νερού στο λιμένα Μεγαλοχωρίου του Δήμου Αγκιστρίου», προϋπολογισμού μελέτης 8.989,00€
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του υπηρεσίας με τίτλο: «Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Αίγινας».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ραμπών-επιστρώσεων και χώρου αναμονής επιβατών στο κεντρικό λιμάνι Αίγινας».
11. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017.
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017.
13. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ