Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Κατεπείγουσα, ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα, ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης του ακόλουθου τακτικού θέματος:
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο:
"Επισκευή ραμπών-επιστρώσεων και χώρου αναμονής επιβατών στο Κεντρικό Λιμάνι Αίγινας" προϋπολογισμού 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης, θα αποβεί
εις βάρος ζωτικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ