Λιμενικό Ταμείο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.