Την πρόληψη προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.


Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 29 Ιανουαρίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, αποφάσισε την πρόσληψη εννέα ατόμων με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 8 μήνες. Η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου βασίστηκε σε επείγουσα επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι: "το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργή πρόβλεψη του άρθρου 28του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς μας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών".

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κύριος Γιώργος Σκαλτσιώτης τόνισε ότι κρίνεται αναγκαίο να γίνει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019 διότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες : α) στην καθαριότητα τόσο στο λιμάνι της Αίγινας όσο και στα λιμάνια Σουβάλας, Αγ.Μαρίνας, Πέρδικας και Αγκιστρίου, λιμανιών με μεγάλη επιβατική και τουριστική κίνηση καθ όλη την διάρκεια του έτους. β) στην εξασφάλιση εσόδων από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και γ) στην εξυπηρέτηση των προσεγγιζόντων πολυάριθμων σκαφών αναψυχής που παραμένουν για μακρά χρονική διάρκεια.

Το προτεινόμενο να προσληφθεί προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), για χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ μήνες είναι: α) Τρεις (3) Εισπράκτορες ΔΕ λιμενικών τελών για την παρακολούθηση και είσπραξη των τελών από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη στα λιμάνια δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. β) Τρείς (3) Καθαριστές ΥΕ για τα λιμάνια Αίγινας και Αγκιστρίου γ) Τρεις (3) Φύλακες ΥΕ, για την φύλαξη των ελλιμενιζόμενων σκαφών στα λιμάνια Αίγινας.

Για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού εννέα ατόμων υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.