Πρόσληψη προσωπικού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  η εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.

2) Την υπ αρ. 27 /2010 απόφαση Δ. Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης για τα λιμάνια  Αίγινας και Αγκιστρίου έξι (6) καθαριστών ΥΕ (5 για τα λιμάνια και ακτές Αίγινας και 1 για Αγκίστρι) και δύο (2)  εισπρακτόρων λιμενικών τελών που θα παρέχουν και νερό και ρεύμα στα σκάφη στην Αίγινα και στο Αγκίστρι με διάρκεια σύμβασης δύο (2)  μηνών, γνωστοποιούμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών:

α) Ενός (1) εισπράκτορα λιμενικών ΔΕ για τα λιμάνια Αγκιστρίου
β) Ενός (1) καθαριστή ΥΕ για τα λιμάνια Αγκιστρίου
γ) Τριών (3)  καθαριστών ΥΕ  για τα λιμάνια και ακτές Αίγινας

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Βεβαίωση κατοικίας
3. Δήλωση περί ανεργίας

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας από 24-5-2010 μέχρι και 10-6- 2010.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 Δ.Λ.Τ.Αίγινας
Νεκτάριος  Λεούσης