Ανακοίνωση για πλήρωση πέντε θέσεων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Πλήρωσης πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ,που εδρεύει στον Δήμο Αίγινας Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2.Την υπ.17848/7/4/2010  εγκριτική απόφαση της Επιτροπής  του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.    6/15-5-2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70Α/7-5-2009)  ¨Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α΄και  Β΄βαθμού- Τροποποίηση της ΠΥΣ  33/06 (ΦΕΚ Α΄22) με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση  δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη  εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στα  Ν.Π.του Δήμου Αίγινας  (σχετικό έγγραφο 18418/12-4-2010 του  Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης Αρ.Απ. 4346/12-4-2010 Γ.Γ.Υπ.Εσωτερικών 3. Την υπ.αρ. 41/27-4-2010  απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Αίγινας και την υπ.αρ.132/13-2010 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 4.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Αίγινας  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β  766/24-5-2004.

Ανακοινώνει:
Την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο ήτοι :


1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ          ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                   ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΕ 1                                                                                                                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ  ΤΕΛΩΝ                          1                                                                                8 μήνες

Ειδικά  τυπικά προσόντα

Α     Οποιοδήποτε  πτυχίο ή δίπλωμα  σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Β      Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2) 

2.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ             ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                  ΧΡΟΝΙΚΗ

    Υ.Ε   16                                                                                                            ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ                  3             Δεν απαιτούνται (σύμφωνα με παρ.

                                                           2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997)ω

                          Για τα λιμάνια Αίγινας                                                              8 μήνες

                                          

3.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΑΡΙΘΜΟΣ     ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ         ΧΡΟΝΙΚΗ

     Υ.Ε.                                                                                                            ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΦΥΛΑΚΩΝ   ΣΚΑΦΩΝ   1                                                                              8  μήνες

                         Για τα λιμάνια Αίγινας            
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

           Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής  εκπαίδευσης(δηλαδή  απολυ-

          τήριο τριταξίου γυμνασίου η για υποψηφίους που έχουν αποφοι-

          τήσει μέχρι και το 1980,απολυτήριο  δημοτικού σχολείου )η ισο-

          δύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  τεχνικής σχολής του

          Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων  ειδικής επαγγελμα-

          τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  του άρθρ.1 του Ν.2817/2000) ή

          άλλος ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής.

                                           

   Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

    1.-Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν  ηλικία από 18 ετών μέχρι 65 

    2.-Να  έχουν την υγεία και την  φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.     

    3.-Να  μην έχουν κώλυμα κατά το  άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία,δικαστική  συμπαράσταση) με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης .

         Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού η ανειδίκευτου προσωπικού   

υπό την προυπόθεση ότι έχουν  εκτίσει την ποινή  η τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν

αρθεί η έχουν  απολυθεί υπο όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

  Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

       ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

      Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε  πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα  με την σειρά του

βαθμού εντοπιότητας (α΄,β΄γ΄κ.ο.κ.).Ανάμεσα σε αυτούς που  έχουν την ίδια

εντοπιότητα, προηγούνται  οι έχοντες τα κύρια προσόντα και  ακολουθούν οι έχοντες

επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των  προσλαμβανομένων από τους

έχοντες τα κύρια  ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται

οι υποψήφιοι  που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κοκ.

 Η σειρά  κατάταξης μεταξύ αυτών που  έχουν  τα ίδια προσόντα, κύρια  ή επικουρικά,

γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν  στα βαθμολογούμενα κριτήρια

(ανεργία, αριθμός  τέκνων πολύτεκνης οικογένειας  κλπ.)

     Προτάσσονται κατά σειρά  για τον Δήμο Αίγινας που είναι νησί και δεν υπάρxουν άλλοι

ΟΤΑ ως ακολούθως:

α) Οι δημότες του Δήμου Αίγινας ( α΄ βαθμός εντοπιότητας)

β) Των υπολοίπων  Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού  Αττικής (β΄βαθμός εντοπιότητας)

γ) Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας ( γ΄βαθμός χωρίς εντοπιότητα)

                              ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

      Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων  καθορίζεται με τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως  ακολούθως:

     ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                                                                                  

          1. Χρόνος Ανεργίας                            

          2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

          3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων

      4.Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την Κατηγορία ΔΕ

      5. Ηλικία

            Γ.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Αίγινας  (Λ.Δημοκρατίας)  ,εντός προθεσμίας δέκα

(10) ημερών , που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες η της ανάρτησής  της στο κατάστημα της

υπηρεσίας και  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αίγινας

εφ όσον η  ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 του Ν.2190/1994) και για πληροφορίες να απευθύνονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας στο τηλέφωνο 22970 22272 .1

  

                  Δ.     ΥΠΟΒΟΛΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

       Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με  την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν

τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .

2.   Υπεύθυνες δηλώσεις : ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού

      Κώδικα – αν έχουν εργασθεί κατά το προηγούμενο 12μηνο διάστημα σε Δημόσια

      Υπηρεσία

3.   Φωτοαντίγραφο  επικυρωμένο του τίτλου σπουδών  τους που απαιτείται για την  

        ΔΕ στον οποίο αναγράφεται  ο ακριβής βαθμός αυτού

   4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
   5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου η Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο

6.   Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

                    Ε.         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

          Περίληψη της παρούσας , περιέχουσα  υποχρεωτικώς  τα  όρια ηλικίας  και

όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει ) ,να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες η εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται .

          Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου θα γίνει στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αίγινας και ΚΕΠ Αίγινας συντασσόμενου κατ΄άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης .

Το οποό θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax

210 6420953

              ΣΤ .       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ -  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

      Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  αναρτώνται στο κατάστημα της  οικείας

υπηρεσίας, συντασσομένου  πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου  από δύο (2)

υπαλλήλους της  υπηρεσίας.

     Κατά  των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις , στο ΑΣΕΠ ,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους .

     Για  την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δημόσιο

ταμείο  ευρώ (40 ) € .

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                             Δ.Λ.Τ.Αίγινας

                                                                   α.α.

                                                  

                                                       Ιωάννης Αθανασίου

                                                        Αντιπρόεδρος Δ.Σ.