Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αίγινας.

Στην Αθήνα, σήμερα στις 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20870 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29-01-2018.
 
Θέμα 12ο  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα   Αλεξίου Αθανάσιος  Δημάκος Δημήτρης Μπαλάφας Γεώργιος   Βρύνα Φωτεινή   Μπαλού Αλεξάνδρα   Αδαμοπούλου Αικατερίνη Τα αναπληρωματικά μέλη:  Νερούτσου Μαρία Τσούπρα Ιωάννα  Μεθυμάκη Άννα Απόντες:  Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:  Σαπουνά Αγγελική  Τζίβα Αιμιλία  Καράμπελας Κωνσταντίνος  Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για την υπ αρ πρωτ 10123/23-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις :  1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   3. Της αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/Β’/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.   
 2
4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
A. IΣΤΟΡΙΚΟ 1. Την 19-03-2015 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 3.802.815,66 ευρώ, μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε..  2. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες, δηλαδή έως την 19/03/2016. 3. Με την υπ΄αρ.632/18-3-2016 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14/11/2016. 4. Με την υπ΄αρ.2433/29-6-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε η Β΄ φάση του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001073, υποέργο 1. 5. Με την υπ΄αρ.202233/3-11-2016 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού  3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ). 6. Με την με υπ΄αρ.2706/18-11-2016, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 14/05/2017. 7. Με την με αριθμό 1177/12-05-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.,  εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά (78) ημέρες, δηλ. έως την 31/07/2017. 8. Με την υπ΄αρ.145146/17-07-2017 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού  3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ). 9. Με την με αριθμό 1913/21-07-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.,  εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά δυο (2) μήνες και δεκαπέντε ημέρες (15), δηλ. έως την 15/10/2017. 10. Με την με αριθμό 2990/08-11-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.,  εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε ημέρες (15), δηλ. έως την 30/11/2017. 11. Με την με αριθμό 3598/28-12-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.,  εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε ημέρες (15), δηλ. έως την 15/01/2018. 12. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας, μέρος των οποίων έχει κατασκευαστεί με την προηγούμενη εργολαβία, και συγκεκριμένα: 1) στεγανοποίηση των επιφανειών σκυροδέματος της κεντρικής διθάλαμης δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα., διαστάσεων έκαστου θαλάμου 22Χ27,8Χ6 μ. 2) κατασκευή κτιρίου υποσταθμού (που περιλαμβάνει τους χώρους: ΔΕΔΗΕ, Μ.Τ., Μ/Τ, Η/Ζ και ΓΠΧΤ) και κτιρίου αντλιοστασίου με το σχετικό μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του δικτύου, στο χώρο της κεντρικής δεξαμενής. 3) αποπεράτωση κτιρίου βανοστασίου και εγκατάσταση σχετικού Η/Μ εξοπλισμού. 4)  κατασκευή οικίσκου (container) νέου αντλιοστασίου Λεοντίου με το σχετικό μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 5) κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από την υφιστάμενη δεξαμενή Λεοντίου μέχρι την νέα κεντρική δεξαμενή, διαμέτρου Φ630, πίεσης PN16 και μήκους ~1.894 m. 6) αποπεράτωση του δικτύου καταθλιπτικών αγωγών, με τις απαιτούμενες διατάξεις εκκένωσης και αερεξαγωγών, από την κεντρική δεξαμενή προς τις δεξαμενές:  α) Κυψέλης, διαμέτρου Φ355, μήκους ~803 m, β) Ασωμάτων, διαμέτρου Φ450, μήκους ~753 m, γ) Βαθέως, διαμέτρου Φ400, μήκους ~990 m και δ) Αφαίας, διαμέτρου Φ450, μήκους ~5.704 m.
 3
7) αποπεράτωση του πιεζομετρικού αγωγού από δεξαμενή Βαθέως προς δεξαμενή Κουρέντη, διαμέτρου Φ250, μήκους ~655 m. 8)  κατασκευή αγωγού εκκένωσης κεντρικής δεξαμενής, διαμέτρου Φ500, μήκους ~177 m. Το δίκτυο που κατασκευάζεται, συμπληρώνει το κατασκευασμένο δίκτυο με την προηγούμενη εργολαβία (μήκους ~7.943 m) και περιλαμβάνει αγωγούς μετά των  παρελκομένων τους  (εκκενώσεις, αερεξαγωγοί, κλπ), συνολικού μήκους ~10.799 μ., πλέον του αγωγού εκκένωσης. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες:  στεγανοποίηση κεντρικής δεξαμενής,   κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από την υφιστάμενη δεξαμενή Λεοντίου μέχρι την νέα κεντρική δεξαμενή, διαμέτρου Φ630.  αποπεράτωση του δικτύου καταθλιπτικών αγωγών, με τις απαιτούμενες διατάξεις εκκένωσης και αερεξαγωγών στο σύνολο του δικτύου, από την κεντρική δεξαμενή προς τις δεξαμενές:  α) Κυψέλης, διαμέτρου Φ355, β) Ασωμάτων, διαμέτρου Φ450, γ) Βαθέως, διαμέτρου Φ400, και δ) Αφαίας, διαμέτρου Φ450.  αποπεράτωση του πιεζομετρικού αγωγού από δεξαμενή Βαθέως προς δεξαμενή Κουρέντη, διαμέτρου Φ250.  κατασκευή αγωγού εκκένωσης κεντρικής δεξαμενής, διαμέτρου Φ500.  κατασκευή κτιρίων αντλιοστασίου και υποσταθμού (εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δάπεδα, μεταλλικές θύρες, χρωματισμοί).  τοποθέτηση αντλιών, σωληνώσεων και εξαρτημάτων αντλιοστασίου κεντρικής δεξαμενής..  τοποθέτηση σωληνώσεων και εξαρτημάτων βανοστασίου.  τοποθέτηση πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης και μετασχηματιστή στο χώρο της κεντρικής δεξαμενής.  κατασκευή οικίσκου (container) νέου αντλιοστασίου Λεοντίου και τοποθέτηση αντλιών.  Τοποθέτηση H/Z στον χώρο του υποσταθμού και του αντλιοστασίου Λεοντείου.  Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στην κεντρική δεξαμενή. Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας παλαιού και νέου δικτύου.
 
 
Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν: o Τη σύνδεση με τη ΔΕΗ με το κεντρικό αντλιοστάσιο, την επαύξηση ισχύος του αντλιοστασίου του λιμένος Λεοντίου από την ΔΕΗ. o Τοποθέτηση πυροσβεστικού δικτύου. o Οι γενικές δοκιμές. Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών μετά από την σχετική έγκριση του Δήμου Αίγινας, (υπ’ αριθμ 247842/28-11-2017 έγγραφο του), είναι σε εξέλιξη. Το ποσοστό ολοκλήρωσης, με βάση τις πιστοποιημένες εργασίες του 11ου λογαριασμού (7ος 2017) ανέρχεται σε ποσοστό 90% του οικονομικού αντικειμένου, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές εκτελεσμένες μέχρι σήμερα εργασίες, εκτιμάται σε ποσοστό 95%.  13. Ο ανάδοχος, με την από 12/12/2017 αίτησή του,  ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι  28/02/2018. 14. Με την από 15/01/2018 Εισήγηση – Αναφορά  της  Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. 15. Με το υπ΄αρ. πρωτ. 173//19-01-18 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής δόθηκε η σύμφωνη γνώμη στην αιτούμενη  παράταση.
 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η περαιτέρω καθυστέρηση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα τόσο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου, οφείλεται στο γεγονός ότι η  σύνδεση  της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Μ.Τ.) από τη ΔΕΗ του κεντρικού αντλιοστασίου καθώς και η επαύξηση ισχύος της μέσης τάσης που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των νέων Η/Μ εγκαταστάσεων στο λιμένα Λεοντίου, δεν πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Αίγινας και την ΔΕΔΗΕ. Οι ενέργειες αυτές ήταν προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν στο διάστημα της προηγούμενης παράτασης του έργου, δηλαδή εντός διαστήματος ενός (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερών. Επειδή αυτό δεν κατέστη
 4
δυνατόν, απαιτείται ισόποσο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους, ήτοι ένας (1) μήνας και δεκαπέντε (15) ημέρες.
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 1. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 2. Ο ανάδοχος, με την από 12/12/2017 αίτησή του, έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28/02/2018, για τους παραπάνω λόγους. 3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος του ενός μήνα και δεκαπέντε ημερών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες των εμπλεκόμενων φορέων.
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. μέχρι 28/02/2018, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες.
 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει
 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. μέχρι 28/02/2018, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες.
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.
 
 
Ο Πρόεδρος
 
Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη  Στεργίου Ιωάννα  Αλεξίου Αθανάσιος Δημάκος Δημήτρης Μπαλάφας Γεώργιος  Βρύνα Φωτεινή  Μπαλού Αλεξάνδρα  Αδαμοπούλου Αικατερίνη Νερούτσου Μαρία Τσούπρα Ιωάννα Μεθυμάκη Άννα