Συνεδρίαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας για το ζήτημα του παραλιακού δρόμου Αίγινας - Πέρδικας και τις εργασίες στην Σκοτεινή.

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Αίγινας
Τοπική Κοινότητα Πέρδικας

Απόσπασμα από το πρακτικό Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Πέρδικας της 15ης/3/2018

Συνεδρίαση 1/2018

Σήμερα  15/3/2018 και ώρα 6.30 μ.μ.  συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής  Κοινότητας Πέρδικας Αίγινας ύστερα από πρόσκληση με ημερομηνία  11/3/2018  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 του Προέδρου ΔΣ της τοπικής  Κοινότητας

Στη Συνεδρίαση πήραν μέρος οι :

Αμάφης Αναστάσιος - Πρόεδρος
Μαρτής Μιχαήλ - Μέλος
Μούρτζης Παναγιώτης - Μέλος

Απόντες Ουδείς


Ο πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο Δημοτικός Υπάλληλος Γιώργος Καλοκέντης κλάδου ΤΕ Δ/κού με  βαθμό Α , και ύστερα από   απόφαση Δημάρχου Αίγινας.

Στην Συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης , μετά από πρόσκληση του προέδρου, οι πρόεδροι η  εκπρόσωποι :
1.Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαραθώνα Αίγινας
2.Επαγγελματικής ΄Ένωσης Αίγινας
3.Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Αιγινήτισσας
4.Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Πέρδικας “ Ο Αγ. Σώζων “
5.Επαγγελματικής Ενωσης Αίγινας
6. Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας


Θέμα 1 Ημερήσιας Διάταξης - Αριθ. Απόφασης 1/2018  ,
Συζήτηση – λήψη απόφασης,

Παραλιακός περιφερειακός δρόμος Αίγινας - Πέρδικας - Εργασίες χείμαρρου σκοτεινής.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το  παραπάνω θέμα, ενημερώνει  ότι η συνολική κυκλοφορία μέσω του παραλιακού περιφερειακού δρόμου Αίγινας - Πέρδικας  έχει διακοπεί από 6 Φεβρουαρίου λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στη θέση εκβολής χειμάρρου Σκοτεινής . Ενημερώνει το Σώμα  σχετικά με την αρχική μελέτη για το έργο , την συμπληρωματική μελέτη και το θέμα της υπάρξεως ή μή σχετικού χρονοδιαγράμματος για την περάτωση των εργασιών και την απόδοση της οδού  στην κυκλοφορία . Τονίζει η η προσωρινή λύση δια της οδού Καποδιστρίου δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία , λόγω στενού και κακής ποιότητας οδοστρώματος και αυξημένης κυκλοφορίας μετά το κλείσιμο της κύριας παραλιακής οδού και τελικά τονίζει ότι πρέπει να γίνουν έγκαιρα όλες οι δυνατές ενέργειες ώστε να βρεθεί τεχνική λύση στο πρόβλημα και να αποδοθεί η κύρια οδός Αίγινας Πέρδικας σε κυκλοφορία τουλάχιστον 10 ημέρες πρίν το Πάσχα λόγω της αναμενόμενης μεγάλης κίνησης οχημάτων κατά την περίοδο αυτή

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στην οποία λαμβάνουν μέρος εκτός των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου και οι Πρόεδροι - εκπρόσωποι των ως άνω αναφερομένων επαγγελματικών Ενώσεων - Συλλόγων - Δημοτικών Κοινοτήτων

Μετά το πέρας της συζήτησης το Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  επί των παρακάτω θεμάτων

Να ζητηθεί εγγράφως από την εποπτεύουσα Περιφέρεια - Τεχνικές Υπηρεσίας να προβεί το συντομότερο  στην εύρεση δυνατής τεχνικά λύσης ώστε τουλάχιστον 10 ημέρες πριν το Πάσχα να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων ( εως 3,5 τ. ) και πεζών με ασφαλή τρόπο από την παραλιακή οδό Αίγινας - Πέρδικας

Να γίνει έλεγχος και διόρθωση της σηματοδότησης που έχει γίνει για τις ανάγκες του έργου καθώς εμφανίζεται ελλιπής .  ( δεν υπάρχει σήμανση - πληροφόρηση για Βροχεία, Μαραθώνα , Αιγινήτισσα )

Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του, στο πλαίσιο των παραπάνω προτάσεων , τη διατύπωση της γνώμης των εκπροσώπων των επαγγελματικών ομάδων , οι οποίοι διαμαρτυρόμενοι αναφέρουν ότι ήδη υφίστανται οικονομική ζημία  και δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται των όποιων νομικών δικαιωμάτων τους απορρέουν από το γεγονός αυτό .

Έγινε αποφασίστηκε και εκδόθηκε

Ο Πρόεδρος          Τα μέλη
                     

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Τοπ. Κοινότητας Πέρδικας

Αναστάσιος Αμάφης

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png