Δημοσιεύθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων η περίληψη της διακήρυξης για την οικονομική κάλυψη εκδηλώσεων.


Από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων δημοσιεύθηκε σήμερα η περίληψη της αρ. 2/2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου/ανάδοχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψή καθώς και για την εκτύπωση ειδών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας το έτος 2018. Όσο αφορά την Αίγινα τα χρήματα που θα διατεθούν είναι τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 1067/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ6Φ7Λ7-Υ89) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων  για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την εκτύπωση ειδών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με Δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 86.304,02€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (Δήμος Αίγινας, Δήμος Πόρου, Δήμος Ύδρας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Σαλαμίνας) σύμφωνα με τα κάτωθι δεκαπέντε(15) τμήματα:  Τμήμα 1: Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Ψαρά στη Σουβάλα Αίγινας» στην Αίγινα, με εκτιμώμενη αξία 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.  Τμήμα 2: Εκτύπωση ειδών  Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Ψαρά στη Σουβάλα Αίγινας» στην Αίγινα, με εκτιμώμενη αξία 500,00€ χωρίς ΦΠΑ.  Τμήμα 3: Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Αφαίας στην Αγία Μαρίνα Αίγινας » στην Αίγινα, με εκτιμώμενη αξία 1.200,00€ χωρίς ΦΠΑ. Τμήμα 4: Εκτύπωση ειδών Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Αφαίας στην Αγία Μαρίνα Αίγινας» στην Αίγινα, με εκτιμώμενη αξία 400,00€ χωρίς ΦΠΑ.  Τμήμα 5: Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Φιστικιού»  στην Αίγινα, με εκτιμώμενη αξία 11.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.  Τμήμα 6: Εκτύπωση ειδών Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Γιορτή Φιστικιού» στην Αίγινα  με εκτιμώμενη αξία   5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-5-2018 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  8-6-2018 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού:  14-6-2018 και ώρα 10:00πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της  προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες για το Δήμο Αίγινας από την κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, τηλέφωνο:6972222820.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.