Η απόδοση εσόδων ΚΑΠ Β’ κατανομής 2018 για τον Δήμο της Αίγινας.

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων", ποσό 106.670.453,94 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα το αποδοτέο ποσό για τον Δήμο Αίγινας μετά τις παρακρατήσεις είναι 98.938,99 ευρώ.