Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2018.

Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2018, από το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2017 έχει συνοπτικά ως εξής:

ΕΣΟΔΑ :                 54.163.181,29 €
ΕΞΟΔΑ :                53.953.986,13 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :      209.195,16 €.