Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τον υποθαλάσσιο αγωγό, μετά την τροποποίησή της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται πλέον από τις/τους:
 
1. Γούλα Απόστολο, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, ως Πρόεδρο.
2. Μοίρα Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3. Μίσκα Μαρία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
4. Χαλά Σοφία, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων,
ως τακτικό μέλος.
5. Μούρτζη Αντώνιο, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.
 
Με αναπληρώτριες/αναπληρωτές τις/τους:
 
1. Τουτουντζή Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο.
2. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, ως
αναπληρωματικό μέλος.
3. Ψιλοβασιλόπουλο Αναστάσιο, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Κυριακόπουλο Δημήτρη, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος. 5. Γεννίτσαρη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, ως
αναπληρωματικό μέλος.
 
Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση. Χρέη Γραμματειακής υποστήριξης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τήρησης πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Αίγινας.  Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 18/05/2015 προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 αυτής.