Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός του δήμου Αίγινας για την εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.


Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα για την υποβολή προσφορών που αφορούν στο έργο με τίτλο: "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Νήσου Αίγινας". Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ημερομηνία έναρξης των προσφορών ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η συνολική δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί για το έργο είναι: 2.993.137,00 € πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για το έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και βασίζεται σε επενδυτικό δάνειο ύψους 3.711.489 ευρώ, εκ των οποίων το 75% προέρχεται από πόρους της Ευρω̟παϊκής Τρά̟πεζας Ε̟πενδύσεων (ποσό 2.783.617 ευρώ) και κατά 25% από ̟πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό (927.872 ευρώ). Το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει αναλυτικά τους όρους του δανεισμού, αλλά και τις αντιδράσεις που είχε δημιουργήσει τότε και τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί. Σε κάθε περίπτωση, αν εξαιρέσει κανείς τους διαγωνισμούς για την μεταφορά νερού, πρόκειται για ένα έργο το ύψος του προϋπολογισμού του οποίου, αλλά και οι όροι του δανειοληπτικού εργαλείου που θα χρησιμοποιήσει για να αντλήσει πόρους και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, που το κάνουν μοναδικό στην ιστορία του δήμου (με τις επιφυλάξεις να αφορούν, ως προς την υλοποίησή του, στην έλλειψη εμπειρίας του δήμου και στις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτει).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Μία μικρή περιγραφή του έργου όπως καταγράφεται στην διακήρυξη είναι η ακόλουθη:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

I. Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων ήτοι των Γεωτρήσεων, Προωθητικών συγκροτημάτων που διαθέτουν Δεξαμενές ύδρευσης καθώς οι Δεξαμενές ύδρευσης κύριων εισόδων νερού του Δήμου Αίγινας, την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά ογδόντα οχτώ (88) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου η οποία κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί) που είναι
συνολικά 24 σταθμοί (περιλαμβάνονται αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές), ΤΣΕΡΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που είναι 9 σταθμοί, ΤΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης) που είναι 30 σταθμοί και ΤΣΕΠ+Π (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής) που είναι 25 σταθμοί.

II. Την προμήθεια και εγκατάσταση σε επιλεγμένες βασικές ακραίες θέσεις του δικτύου (στις περιοχές της Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας) θα τοποθετηθούν δέκα (10) συνολικά σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου). III. Την προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) φορητών τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας νερού. Οι σταθμοί αυτοί είναι φορητοί και αρχικά θα εγκατασταθούν στη Δεξαμενή Α (περιοχή Αίγινας) και στη νέα Δεξαμενή Ι (περιοχή Κυψέλη). Ο κάθε σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με ένα πλήρες εύρος όλων των κλασσικών αισθητήρων για την παρακολούθηση παραμέτρων της ποιότητας νερού όπως στάθμη, pH, θερμοκρασία, θολότητα (Turbidity), Αγωγιμότητα (Conductivity), Αλατότητα (Salinity) και ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids TDS). Επιπλέον θα περιλαμβάνει εξοπλισμό για την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων  (βαθμονόμηση) για την παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού μέτρησης παροχής (ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα) των ΤΣ και ΤΣΕΠ + Π. IV. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 1.800 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του
υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την
καταγραφή των δεδομένων στον ΚΣΕ (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).

V. Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών (εντός των ΤΣ) για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και την παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων του Δήμου.

VI. Την εγκατάσταση ενεργειακά αυτόνομων τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ.

VII. Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου laptop.

VIII. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
IX. Τεκμηρίωση και τη 3-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι
εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7
(Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ (2.993.137,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (718.352,88€) ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος αλλά χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, ήτοι συνολικά τρία εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (3.711.489,88 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του
συνολικού συστήματος).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της Προμήθειας (Παράρτημα IV) των συμβατικών τευχών. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.