Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα των Δήμων.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων, ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και τη λειτουργία των δήμων, βάσει των διατάξεων του ν. 4555/2018 (Α΄133) και του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

(Σημαντικό, στην αντίστοιχη ενότητα παρέχονται παραδείγματα για την πλασματική απαρτία).

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα των Δήμων.