Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 12/2019 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα την 01η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10284/28.8.2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. Γεώργιου Σκαλτσιώτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζορμπά, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 24 μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 1. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος
2. Μούρτζης Αντώνιος 2. Μαρμαρινός Παναγιώτης
3. Καραγιάννης Δημήτριος 3. Πούντος Νικόλαος
4. Πτερούδης Νικόλαος
5. Θεριανός Στυλιανός
6. Γκαρής Μάριος
7. Κουκούλη Μαρία
8. Μούρτζης Δημήτριος
9. Μούρτζης Γεώργιος
10. Πάλλης Στυλιανός
11. Μαρμαρινός Σταμάτης
12. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
13. Βατικιώτης Δημήτριος
14. Κουκούλης Παναγιώτης
15. Γαλάνης Γρηγόριος
16. Λογοθέτης Εμμανουήλ
17. Λεούσης Νεκτάριος
18. Πούντος Ιωάννης
19. Δούκας Σωκράτης
20. Τζίτζης Φίλιππος
21. Λαμπαδάριος Στυλιανός
22. Μεθενίτης Παντελεήμων
23. Ντελής Αντώνιος
24. Ηλίας ΠαναγιώτηςΚαθήκοντα ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου ανατέθηκαν στο Δημοτικό Υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μεθενίτης Παντελεήμων, Ντελής Αντώνιος και Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74)

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Θεριανός Στυλιανός κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 9.2019 έως 6.11.2021.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα τακτικά μέλη της 7μελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ένα (1) μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής:

  • η Παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος «Αίγινα αποφασίζεις» δικαιούται ένα (1)
  • εκλεγόμενο μέλος
  • η Παράταξη «Αίγινα εν δράσει» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
  • η Παράταξη «Αίγινα μπορείς» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
  • η Παράταξη «Αίγινα ώρα συνεργασίας» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα αποφασίζεις» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Γκαρής Μάριος και Κουκούλη Μαρία.  Από την παράταξη του συνδυασμού «Αίγινα εν δράσει» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.
Μαρμαρινός Σταμάτης και Μούρτζης Γεώργιος.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα μπορείς» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Λεούσης Νεκτάριος και Λογοθέτης Εμμανουήλ.Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα ώρα συνεργασίας» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και
ονομαστικά οι κ.κ. Λαμπαδάριος Στυλιανός και Τζίτζης Φίλιππος.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την Παράταξη «Αίγινα αποφασίζεις»,
ο υποψήφιος Γκαρής Μάριος έλαβε 7 ψήφους,
η υποψήφια Κουκούλη Μαρία έλαβε 3 ψήφους.
Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει,
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Γκαρής Μάριος
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η Κουκούλη Μαρία
Από την Παράταξη «Αίγινα εν δράσει»
ο υποψήφιος Μαρμαρινός Σταμάτης έλαβε 2 ψήφους,
ο υποψήφιος Μούρτζης Γεώργιος έλαβε 6 ψήφους.
Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει,
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Μούρτζης Γεώργιος
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Μαρμαρινός Σταμάτης
Από την Παράταξη «Αίγινα μπορείς»,
ο υποψήφιος Λεούσης Νεκτάριος έλαβε 5 ψήφους,
ο υποψήφιος Λογοθέτης Εμμανουήλ έλαβε 0 ψήφους.
Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει,
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Λεούσης Νεκτάριος Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε: ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Από την Παράταξη «Αίγινα ώρα συνεργασίας», ο υποψήφιος Λαμπαδάριος Στυλιανός έλαβε 0 ψήφους, ο υποψήφιος Τζίτζης Φίλιππος έλαβε 2 ψήφους.
Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: Τζίτζης Φίλιππος
Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε: ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 1. Γκαρής Μάριος, 2. Μούρτζης Γεώργιος, 3. Λεούσης Νεκτάριος, 4. Τζίτζης Φίλιππος.
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Κουκούλη Μαρία, 2.
Μαρμαρινός Σταμάτης, 3. - , 4. -.
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανός Θεριανός