Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς ανάμεσα στους αντιπροσώπους της Π.Ε.Δ. Αττικής στον ΕΔΣΝΑ για την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με το πρακτικό τςη συνεδρίασης της 10/12/2019 της ΠΕΔΑ Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς είναι ένας από τους 36 αντιπροσώπους της Π.Ε.Δ. Αττικής στον ΕΔΣΝΑ για την περίοδο 2019-2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ αποτελείται από εξήντα μέλη, εκ των οποίων είκοσι τέσσερα ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκπροσωπούν την Περιφέρεια Αττικής και τα υπόλοιπα τριάντα έξι ορίζονται από την ΠΕΔΑ και εκπροσωπούν τους Δήμους.