Κατάλληλο το αυτοδιοικητικό πλαίσιο, για την μελέτη των ιδιαίτερων αναγκών της Αίγινας στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

 
Με μία σειρά τεκμηριωμένης αρθρογραφίας τους τελευταίους μήνες, το Aegina Portal είχε παρουσιάσει το πρόβλημα που προκύπτει για τους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά την Αίγινα, μέσα από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής γνωστό ως ΠΕΣΔΑ. Το ΠΕΣΔΑ, από την μία δεν αντιμετωπίζει τις κρίσιμες ιδιαιτερότητες των νησιωτικών δήμων όπως είναι η Αίγινα, ενώ από την άλλη ο δήμος της Αίγινας, δεν έχει επιχειρήσει να αναλύσει τις ανάγκες του και να προσπαθήσει να τις εντάξει στον ΠΕΣΔΑ, βρίσκοντας λύσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος της Αίγινας είναι αναγκασμένος να πληρώνει κάθε χρόνο τεράστια ποσά στην μετακίνηση των απορριμματοφόρων του. Να χάνει εργατοώρες, να αντιμετωπίζει προβλήματα για την μετακίνηση μέσω των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, να δαπανά τεράστια ποσά για καύσιμα, εισιτήρια και έξοδα συντήρησης των οχημάτων. Είναι αναγκασμένος, χωρίς να υπάρχει κάποια κρατική ενίσχυση, να αντιμετωπίζει τους θερινούς μήνες πολλαπλάσιο όγκο αποβλήτων, από αυτόν που μπορεί να διαχειριστεί.
 
Ο δήμος της Αίγινας είναι ο κεντρικότερος νησιωτικός δήμος στην Περιφέρεια Αττικής, με πραγματικά σύνθετες και μεγάλες ανάγκες στην διαχείριση των αποβλήτων. Αν δεν το κάνει ίδιος, δεν πρόκειται το κάνει κανείς γι' αυτόν. Αν δηλαδή ο δήμος της Αίγινας δεν προσπαθήσει για την ένταξη στρατηγικών, που θα αφορούν στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας στον ΠΕΣΔΑ, τότε κανένας δεν θα το κάνει, όπως κανένας δεν το έκανε μέχρι σήμερα. Όσο η Αίγινα και οι υπόλοιποι νησιωτικοί δήμοι της Περιφέρειας, αντιμετωπίζονται με την ίδια λογική των χερσαίων δήμων, τόσο η εικόνα θα παραμένει αναποτελεσματική.
 
Στις 18 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση μελέτης µε τίτλο "Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το κείμενο των πρακτικών της συνεδρίασης, περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση:
 
Νέα Ευρωπαϊκά Νοµοθετήµατα και η ανάγκη αξιολόγησης της ως τώρα πραγµατοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (απορριµµάτων) Αττικής (Π.Ε.Σ.∆.Α) καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Προτείνεται έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης µε αντικείµενο την Αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής.
 
Ενώ και το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων τελεί, σύµφωνα µε επανειληµµένες Κυβερνητικές εξαγγελίες, υπό αναθεώρηση, ενώ εκτιµάται ήδη σηµαντική απόκλιση ως προς την υλοποίηση των στόχων του υφιστάµενου Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κ.α., θα πρέπει ο Ε∆ΣΝΑ να εκπονήσει και υποβάλει προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής την εν θέµατι Μελέτη Αναθεώρησης. Τούτο επιβάλλουν:
 
Η ανάγκη αξιολόγησης και εκτίµησης απολογισµού τριετίας (σύµφωνα µε το ισχύον Σχέδιο) από την κύρωση του ισχύοντος ΠΕΣ∆Α (∆εκέµβριος 2016). Η άντληση στοιχείων από τους ∆ήµους και το αρχείο του Ε∆ΣΝΑ και η επιστηµονικά τεκµηριωµένη αξιολόγηση προς θεµελίωση των προς αναθεώρηση στόχων και τοµέων του Σχεδίου επιβάλλεται να αποτελέσει τµήµα της εν λόγω Μελέτης Αναθεώρησης. Η ανάγκη άµεσης συµµόρφωσης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Αττικής στα νέα στοιχεία Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νοµοθεσίας. Το αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα αποτελέσει και αυτή τµήµα της προς ανάθεση Μελέτης.
 
Σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρεται τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο που αναφέρει ότι: Η σκοπιµότητα εκπόνησης του ΠΕΣ∆Α και της ΣΜΠΕ από εξειδικευµένο µελετητή, µε πολυετή πείρα σε αντίστοιχες συµβάσεις, υπαγορεύεται από την πολυπλοκότητα και τη σηµασία ενός ΠΕΣ∆Α, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της διαχείρισης των αποβλήτων, το µέσο επίτευξης των στόχων που θέτει η Ε.Ε. και ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Η πληθώρα των δεδοµένων που πρέπει να συγκεντρώνει το ΠΕΣ∆Α, αλλά και ο αντίκτυπος που έχει στις µελλοντικές επιλογές διαχείρισης, το καθιστούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πόνηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα ΠΕΣ∆Α τα έχει ορίσει ο ενωσιακός νοµοθέτης, γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο που επιτελεί στην ορθή διαχείριση των απορριµµάτων. Η αστοχία ενός ΠΕΣ∆Α έχει άµεσες συνέπειες στη ζωή των κατοίκων της περιοχής που αφορά.
 
Το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι έντονο στη χώρα µας. ∆εδοµένης, άλλωστε, της επικείµενης αναθεώρησης του ΕΣ∆Α είναι ανάγκη να εκπονηθεί το συντοµότερο δυνατό ο ΠΕΣ∆Α, ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και να απορροφηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και άλλων πηγών χρηµατοδότησης. Άλλωστε, κατά κανόνα, λόγω της σηµασίας τους, τα ΠΕΣ∆Α και εν γένει στα στρατηγικά σχέδια εκπονούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη από εξειδικευµένους µελετητές.
 
Αυτά, ανάμεσα σε άλλα αναφέρει η εισήγηση. Στην διακήρυξη που συνοδεύει το κείμενο, μπορεί να διακρίνει κανείς τις δυνατότητες που δίνονται στον μελετητή προκειμένου να προσδιοριστούν ανάγκες, ακόμη και να προταθούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 
H αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής θα περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, την αξιολόγηση υλοποίησης του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ και την, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, νομοθετικές (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αναθεώρηση του - όπου ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται.
 
Το κείμενο της διακήρυξης είναι εκτενέστατο, σε μία παράγραφο για την αξιολόγηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ αναφέρει ότι: Για την συλλογή των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν: το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων της Περιφέρειας και οι αξιολογήσεις αυτών καθώς και τυχόν πρόσφατες μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες διαχείρισης αποβλήτων και οπωσδήποτε οι υπάρχουσες μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ. Επιπλέον, όπου απαιτείται θα υπάρξει και πρωτογενής έρευνα (νέα στοιχεία) από τον ανάδοχο του έργου, αναφέρει το κείμενο της διακήρυξης.
 
Είναι η ευκαιρία του δήμου της Αίγινας να παρουσιάσει ρεαλιστικά στοιχεία και την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε στην συνέχεια να υπάρξουν και οι αντίστοιχες προτάσεις.
 
Όπως είχαμε δημοσιεύσει στα μέσα του προηγούμενου μήνα ο  δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την περίοδο 2019-2023 με την ιδιότητά του, ως ενός εκ των 36 αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ. Αττικής. Αυτό διασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στα τεκταινόμενα της επόμενης περιόδου, όμως θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή προετοιμασία από τον δήμο της Αίγινας, πάντα και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας. Ο κ. Ζορμπάς σε επισήμανση του Aegina Portal, λίγο καιρό πριν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάγκη ύπαρξης ενός νησιωτικού σχεδιασμού, που θα ενταχθεί στο ΠΕΣΔΑ εξέφρασε την θετική του θέση.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png