Νέα πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής. Αφορά σε συστήματα επεξεργασίας νερού και νέων δικτύων ύδρευσης. Η Αίγινα στη λίστα των δυνητικών δικαιούχων.


Μετά την πρόσκληση για την βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια που το Aegina Portal δημοσίευσε μία εβδομάδα πριν, μία νέα πρόσκληση δημοσιεύθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, στον άξονα προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Συγχρηματοδότης το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πρόσκληση έχει τίτλο: "Εφαρµογή συστηµάτων επεξεργασίας νερού και νέα δίκτυα ύδρευσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές περιοχές της Αττικής µε προβλήµατα (ποιοτικά και ποσοτικά) σε πόσιµο νερό – έργα δικτύων ύδρευσης και συστήµατα επεξεργασίας νερού".

Σύμφωνα με την πρόσκληση η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Περιφέρεια Αττικής για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε τους παραπάνω αναφερόµενους.

Επιγραμματικά, ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισµούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά εδώ.