Εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η δημοπράτηση, της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Λεουσίου Στέγης.


Στις 5 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, συνεδρίαση για την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση κτιρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης για την λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης", προϋπολογισμού 3.047.080,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, επειδή:

1. Το έργο αφορά στην ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση του κτιρίου του Λεουσίου Ιδρύματος στην Αίγινα, με σκοπό τη λειτουργία του ως Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των σύγχρονων Μ.Φ.Η.
2. Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία της Αίγινας, καθώς θα καλύψει μέρος του προβλήματος της έλλειψης ανάλογης κοινωνικής υποδομής, εφόσον στο νησί δεν υπάρχει άλλο κτίριο που να λειτουργεί ως Μ.Φ.Η., ενώ οι κατά νόμο χρήσεις γης δεν επιτρέπουν τη δημιουργία νέας Μ.Φ.Η.
3. Με την υπ’ αριθμ. 328/2019 (27η Συνεδρίαση/11.12.2019, ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής το έργο του θέματος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9723.08.002 του έτους 2020.
4. Η Περιφέρεια Αττικής την 10-08-2018 συνήψε προγραμματική σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης για την κατασκευή του υπόψη έργου.
5. Με την αρ. πρωτ. 259218/06-06-2019 (ΑΔΑ:9ΒΥΖ7Λ7-Ε9Α) Απόφαση πραγματοποιήθηκε η ανάληψη υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής για το έργο του θέματος.
6. Η διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μη.Μ.Ε.Δ.
 
H Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου  "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση κτιρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης για την λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης" , προϋπολογισμού 3.047.080,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
2. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου.
3. Τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μη.Μ.Ε.Δ.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση εδώ.