Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χώρων του Δήμου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.


Δημοσιεύθηκε σήμερα το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την "Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων του Δήμου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας".

Στις 19 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκτακτη Συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής: "Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείταικίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως δια περιφοράς, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του αναγραφόμενου θέματος, δεδομένου ότι επίκειται η άμεση έναρξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο μας που στόχο έχει την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και λαμβανομένου υπόψη ότι στη χώρα μας έχουν επιβληθεί αυστηρά μέτρα επιτήρησης για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου με θέμα: “Δωρεάν παραχώρηση χώρων για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. "Ε.Π.Ε.Κ.Α” η οποία έχει ως ακολούθως

Ο Δήμος Αίγινας ως Συμπράττων / Εποπτεύων Δήμος στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη) με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α») ως Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας και σύμφωνα με:

1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040Α/Α ΟΠΣ: 1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

2. Την υπ’ αριθμ.215/29/11/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας με θέμα «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα (σύμπραξη) και την
υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: “Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας» (Συνημμένο 1)

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5118/04.07.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας» με κωδικό ΟΠΣ 5003497 στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» (Συνημμένο 2),
θα πρέπει να προβεί στην δωρεάν παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας προς τον Δικαιούχο Φορέα «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) για ην υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω: Εισηγούμαι τη δωρεάν παραχώρηση των κάτωθι χώρων του Δήμου Αίγινας στο Δικαιούχο Φορέα «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) για ην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας», όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Οι ανωτέρω Δομές πληρούν τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της παρούσας παραχώρησης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του παραχωρητηρίου, κατόπιν της παρούσας απόφασης και έως την 31/12/2023 ή άλλη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης της Πράξης.

Παρακαλώ όπως με εξουσιοδοτήσετε για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί.

Στόχοι – Αποτελέσματα – Επιμέρους Ενέργειες υλοποίησης Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου

ΠΕ 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους.

Στόχοι:

1. Η λειτουργία/ χρηματοδότηση της εν λόγω Δομής, για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες του στα βασικά αγαθά που αυτή προσφέρει.
2. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
3. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
4. Σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα.
5. 2 άτομα (θέσεις εργασίας προσωπικού δομής).
6. Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής / μέτρησης απόδοσης.

Επί μέρους Ενέργειες/ Εργασίες:
1. Πραγματοποίηση προσλήψεων προσωπικού για την στελέχωση της εν λόγω Δομής.
2. Έναρξη Λειτουργίας Δομής και ενέργειες βελτίωσης αυτής.
3. Ενέργειες Δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση της Ομάδας-Στόχου.
4. Ενέργειες Δημοσιότητας/ Δικτύωσης με στόχο: α) την περαιτέρω σχετική ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελούμενων, β) την συλλογή αγαθών ή/και υπηρεσιών, γ) τον εντοπισμό και την προσέλκυση προμηθευτών και χορηγών (π.χ. τοπικών επιχειρήσεων), δ) την δημιουργία εθελοντικού δικτύου.
5. Αξιολόγηση και Επιλογή των ωφελούμενων του Σχεδίου (συνεχής διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου).

6. Παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους ωφελούμενους του Σχεδίου.

ΠΕ 2 : Κοινωνικό Φαρμακείο: Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα

Στόχοι:
1. Η λειτουργία/ χρηματοδότηση της εν λόγω Δομής, για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες του στα βασικά αγαθά που αυτή προσφέρει.
2. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
1. Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε
τουλάχιστον 100 ωφελούμενους κάθε μήνα.
2. 2 άτομα (θέσεις εργασίας προσωπικού δομής).
3. Ηλεκτρονικό Σύστημα καταγραφής / μέτρησης απόδοσης.
Επί μέρους Ενέργειες / Εργασίες:
1. Πραγματοποίηση προσλήψεων προσωπικού για την στελέχωση της εν λόγω Δομής.
2. Έναρξη Λειτουργίας Δομής και ενέργειες βελτίωσης αυτής.
3. Ενέργειες Δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση της Ομάδας-Στόχου.
4. Ενέργειες Δημοσιότητας/ Δικτύωσης με στόχο: α) την περαιτέρω σχετική ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελούμενων, β) την συλλογή αγαθών ή/και υπηρεσιών, γ) τον εντοπισμό και την προσέλκυση προμηθευτών και χορηγών (π.χ. τοπικών επιχειρήσεων), δ) την δημιουργία εθελοντικού δικτύου.
5. Αξιολόγηση και Επιλογή των ωφελούμενων του Σχεδίου (συνεχής διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου).
6. Παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους ωφελούμενους του Σχεδίου.

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου.
Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ: 1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».
Την υπ’ αριθμ.215/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΙΥ6Ω68-ΨΔΖ).
Τη με αριθ. πρωτ. 5118/04.07.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΩΦΥΑ7Λ7-87Τ)
με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό  Φαρμακείο Δήμου Αίγινας» με κωδικό ΟΠΣ 5003497 στον Άξονα Προτεραιότητας 09«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020».
Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
Τις λοιπές διατάξεις του ΔΚΚ και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Αποφάσισε ομόφωνα Με 26 θετικές ψήφους Επί 27 ψηφισάντων μελών. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λογοθέτης Εμμανουήλ ψήφισε "παρών".

Ι.- Εγκρίνει την κατεπείγουσα δια περιφοράς έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, για τους
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΙΙ.- Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κάτωθι χώρων του Δήμου Αίγινας στο Δικαιούχο Φορέα «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας», όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα:


ΙΙΙ.- Η διάρκεια της παρούσας παραχώρησης χρήσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του παραχωρητηρίου, κατόπιν της παρούσας απόφασης και έως την 31/12/2023 ή άλλη ημερομηνία σε
περίπτωση παράτασης υλοποίησης της Πράξης.
ΙV.- Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί.
V.- Η παρούσα απόφαση, η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, θα ανακοινωθεί από τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 42/2020.

Το κείμενο προέρχεται απο την περίληψη των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αναλυτικά την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.