31.900 ευρώ η δεύτερη κατανομή στον δήμο Αίγινας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

31.900 ευρώ είναι το ύψος της δεύτερης κατανομή στον δήμο Αίγινας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων".

Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2020, το Υπουργείο κατένειμε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους 28.050.000 ευρώ.