Τι ορίζει ο 4690/2020 για την ανάθεση συμβάσεων για τους παιδικούς σταθμούς και την προσχολική εκπαίδευση.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4690/2020, ο οποίος περιέχει πολλές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανάμεσα στις διατάξεις, στο άθρο 24 ορίζεται ο τρόπος για την ανάθεση συμβάσεων για τους παιδικούς σταθμούς και την προσχολική εκπαίδευση.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Άρθρο 24
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών
1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843).
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.