Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.


Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείθηκε στις 7 Ιουλίου, ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η παροχής σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήσεως
συμμετοχής του δήμου στο Πρόγραμμα "Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας". Η υποβολή της αίτησης έληγε στις 10 Ιουλίου, ενώ αργότερα πήρε παράραση έως στις 16 Ιουλίου και λήγει σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τη πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική
επικράτεια.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές
Ενότητες της Χώρας. Οι μελέτες της 1ης Φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι (6) μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο κάλεσε όλους τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμους) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα,  υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (ΔΕ) σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες:

(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα

Επισημαίνεται ότι για την κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου της καθεμιάς, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται. Κάποιες ΔΕ μπορεί να διαθέτουν ήδη πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου (κυρίως εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997) ο οποίος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης ή να μην διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια ή αυτός ο σχεδιασμός να είναι σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποιήσει τις ΔΕ που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα).
(β) περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ΔΕ, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ενδεικτικά αναφέρονται: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν
υπάρχει σχετικό καθεστώς)
(γ) κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών)

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας θα έχουν ως επίπεδο αναφοράς
τη ΔΕ και θα περιλαμβάνουν (με μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης):
  • Κατάταξη της κάθε ΔΕ σε μια από τις τρεις (3) προαναφερθείσες βαθμίδες προτεραιότητας
  • Αναφορά του βαθμού ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου για την κάθε ΔΕ (ήτοι: εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997, μελέτες σε εξέλιξη, τίποτα από τα παραπάνω)
  • Σύντομη τεκμηρίωση για κάθε ΔΕ τουλάχιστον ενός από τα προαναφερθέντα κριτήρια α’, β’ και γ’ (βλ. σχετικό πρότυπο)
  • Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή του αιτήματος από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΔΣ ή άλλο).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, ότι  παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα "Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png