Πρόσληψη προσωπικού, λόγω των έκτακτων αναγκών του κορονοϊού, από τον Δήμο Αίγινας.


Την πρόσληψη δεκαοκτώ ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια έως τεσσάρων μηνών, ανακοίνωσε με απόφασή του σήμερα ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 18 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/09/2020 έως 09/09/2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010 Πληροφορίες κα Θ. Παπαδοπούλου (22973 20034).

Διευκρίνηση
1. Για την απόδειξη κατοχής ΠΕΙ απαιτείται είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος 2. Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες
πανδημίας σε ίδια θέση του οικείου φορέα και θα την υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους
1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων
δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.