Τροποποίηση πρόσκλησης του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ" για τα Λιμενικά Ταμεία.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 5η τροποποίηση της πρόσκλησης VII του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος", με τίτλο "Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Στην Ενότητα 2 "Οικονομικά Στοιχεία Πρόσκλησης": Τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την υπ΄αριθμ. 38590/22.6.2020 4η Τροποποίηση αυτής, από 22.891.850 ευρώ, σε 34.300.000 ευρώ.
Β. Στην Ενότητα 3 "Διάρκεια Εφαρμογής": Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 31515/23.4.2019 Πρόσκληση VΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με Πράξη συνολικού προϋπολογισμού 271.236 ευρώ. Η λήψη απόφασης για την αποδοχή της ένταξης της Πράξης έγινε από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στις 25η Αυγούστου 2020.