Δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των διαγωνισμών για τον εμπορικό λιμένα Λεοντίου, την επισκευή ζημιών στο λιμάνι της Σουβάλας και τον αλιευτικό λιμένα Λεοντίου.


Τρεις διακηρύξεις έργων δημοσιεύθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Οι διακηρύξεις αφορούν τα ακόλουθα έργα:
 • Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Λεοντίου(εμπορικός)
 • Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Λεοντίου(αλιευτικός)
 • Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Σουβάλας Ν.Αίγινας
Το έργο για την επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο εμπορικό Λιμένα Λεοντίου είναι προϋπολογισμού 80.400 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έργο αφορά την αποκατάσταση φθορών - καθιζήσεων στο χερσαίο χώρου και λειτουργικών βαθών του εμπορικού λιμένα Λεοντίου. Πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:
 • αποκατάσταση επιστρώσεων στο τμήμα του έργου που έχει βλάβη. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαίρεση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων επιστρώσεων στο τμήμα που παρουσιάζονται τα προβλήματα.
 • αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών λιμενολεκάνης. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε κατάλληλη απόσταση ασφαλείας από το υφιστάμενο κρηπίδωμα προκειμένου να μην υπονομευθεί η
 • ευστάθειά του.
Το έργο για την επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον λιμένα Σουβάλας είναι προϋπολογισμού 124.000 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) το οποίο είναι επίσης χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο αφορούν την αποκατάσταση και ενίσχυση της υφιστάμενης θωράκισης στον λιμένα Σουβάλας. Προβλέπεται η συμπλήρωση υφιστάμενου έργου
θωράκισης προκειμένου να αποκατασταθούν οι κλίσεις και η μορφολογία και το ύψος της στέψης του. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να επικεντρωθούν:
 • αποκατάσταση και ενίσχυση της θωράκισης στον κορμό του μώλου.
 • αποκατάσταση, ενίσχυση και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου
Τέλος, το έργο για την επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον αλιευτικό Λιμένα Λεοντίου είναι προϋπολογισμού 124.000 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) το οποίο και αυτό είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Το έργο αφορά την αποκατάσταση και ενίσχυση της υφιστάμενης θωράκισης του προσήνεμου μώλου του αλιευτικού λιμένα Λεοντίου, η οποία έχει υποστεί ζημιές από θαλασσοταραχή.
Πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:
 • Αποκατάσταση – ενίσχυση της θωράκισης στον κορμό του μώλου και αποκατάσταση θωράκισης στη γένεση, ήτοι συμπλήρωση υφιστάμενου έργου θωράκισης και επέκτασή του στη γένεση προκειμένου να αποκατασταθούν οι κλίσεις , η μορφολογία και το ύψος της στέψης του.
 • Αποκατάσταση διατομής και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού οβελού φανού ακρομωλίου.
 • Οι εργασίες εν γένει περιλαμβάνουν άρση τμήματος του υφιστάμενου μώλου και επαναδιαμόρφωση της διατομής του με κατάλληλης διαβάθμισης φυσικούς ογκολίθους Φ.Ο. προέλευσης λατομείου.