Εγκρίθηκε η σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού, από κοινού με τους δήμους της Π.Ε. Νήσων, με τη συμμετοχή του δήμου Αίγινας.

"Εύπλοια Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης", θα είναι η επωνυμία της ανώνυμης εταιρίας, η σύσταση της οποίας έχει εγκριθεί από τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αίγινας.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.