Εντάχθηκε Πράξη του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ". Αφορά υποδομές του Αγκιστρίου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε την ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ, της ακόλουθης Πράξης με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας (Ν. Αττικής): "Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νήσου Αγκιστρίου", συνολικού προϋπολογισμού 206.014 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τα παρακάτω υποέργα:

1. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Μεγαλοχωρίου
2. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Σκάλας

- Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης VΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.