Το ποσό των 96.275 ευρώ θα λάβει ο δήμος Αίγινας από την συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ του 2020.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί συμπληρωματική κατανομή ποσού 85.000.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Το ποσό των 96.275 ευρώ θα λάβει ο δήμος Αίγινας.