Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον δήμο Αίγινας.


Ξεκινά από σήμερα 13 Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (η καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις (15:00) για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα οι προτεινόμενες για την πρόσληψη ειδικότητες έχουν ως ακολούθως:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για όλους τους υποψηφίους:
1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες καθώς επίσης και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται ανά κατηγορία και ειδικότητα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13.01.2021 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως και 15.01.2021 (η καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 15:00).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας κατόπιν ραντεβού, στο πλαίσιο των
υφιστάμενων μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του ιού Covid-19, και στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Αίγινας – τηλ.: 2297320013 ή 2297320058
Ραντεβού: 2297320021