Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ένταξης του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας" στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", ύψους 860.076 ευρώ.


Από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση για την ένταξη του έργου με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", στον Άξονα Προτεραιότητας "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών", του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης." Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας και το ποσό της χρηματοδότησης είναι  860.076 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φυσικό Αντικείμενο Έργου.
 
Η πρόταση του Δήμου Αίγινας αφορά σε επεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές: Σφεντούρι, Φρεάτζι - Σκοτεινή, Άλωνες προς Βλυχάδα, Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες (854.000,00 €). Η πράξη περιλαμβάνει και υποέργο "Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης" (6.076,00 €).