Εγκρίθηκε η 7η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

7-prothesmia-ypothalassios-agogos.JPG

Την συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 09-04-2024 και τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται  οι 36 μήνες για την παρακολούθησης της λειτουργίας και της συντήρησης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 09-04-2027, αποφάσισε σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2023, στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν η 7η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ελήφθησαν υπόψη για την εισήγηση και την απόφαση:

1. Με την αρ.124/24-01-2023 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 08-07-2023.
2. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 08-06-2023 (αρ.πρω.τ:702568/09-06-2023) αίτηση παράτασης.
3. Με την παραπάνω αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας κατά 287 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση (39 ημερολογιακές ημέρες λόγω κακοκαιρίας,67 ημερολογιακές ημέρες λόγω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και 181 ημερολογιακές ημέρες λόγω επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος). 
4. Κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση στις εργασίες τοποθέτησης τσιμεντοστρωμάτων για την προστασία του αγωγού κατά είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακές ημέρες.

screenshot.719.png

Οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού με τσιμεντοστρώματα εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες προτείνει την παράταση λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά 28 ημερολογιακές ημέρες.
5. Μετά την έκδοση της με αρ.πρωτ.139701/03-05-2023 ΑΔΑ 99ΧΚ465ΧΘΞ-ΞΤ8 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έγινε αποδοχή της από 16-02-2023 ένστασης της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα ενέκρινε: 

Α. Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακών ημερών λόγω της από 09.09.2022 (ημερομηνία επίδοσης 12.09.2023) δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 33ου λογαριασμού μέχρι την εξόφληση
του στις 18-11-2022.
Β. Τη χορήγηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες ή 181 ημερολογιακές ημέρες αποδεχόμενοι την από 05-12-2022 αίτηση-δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του αναδόχου.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 «Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».
7. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αναδόχου.
8. Με το αρ. πρωτ. 819984/04-07-2023 έγγραφο διαβιβάστηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας μας στην Υπηρεσίας Διαχείρισης. 
9. Με το αρ. πρωτ2263/07-07-2023 (αρ.πρωτ.84869/10-07-2023 σε εμάς) έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης διατυπώθηκε η θετική γνώμη.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την έγκριση

Α. επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες ή 181 ημερολογιακές ημέρες από 05- 12-2022 έως 06-06-2023

Β. παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα πέντε (95) ημέρες (28 ημέρες λόγω κακοκαιρίας + 67 ημέρες λόγω δήλωσης διακοπής εργασιών) «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.,
του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναδόχου εταιρίας Τεχνική Εταιρεία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.,

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι 09-04-2024 και η συνολική προθεσμία της σύμβασης (πλέον 36 μήνες για την Παρακολούθησης Λειτουργίας και Συντήρησης) 09-04-2027.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
  • Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Ο ανάδοχος ζητάει συνολική παράταση 287 ημερών, από τις οποίες οι 181 (6 μήνες) κρίθηκαν ως αυτοδίκαιη «επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος» με απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από ένσταση του αναδόχου. Οι υπόλοιπες 106 ημέρες οφείλονται σε διακοπή εργασιών λόγω κακοκαιρίας (39 ημ.) και λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 33ου λογαριασμού (67 ημ.). Έναντι αυτού η Υπηρεσία εισηγείται συνολική παράταση 276 ημερών (οι 95 ημ. λόγω διακοπής εργασιών), καθώς περικόπτει τις ημέρες κακοκαιρίας από 39 σε 28, με την προθεσμία περαίωσης των εργασιών να παρατείνεται μέχρι τις 9.4.24. Εν ολίγοις το σήριαλ των παρατάσεων συνεχίζεται απτόητο μεταθέτοντας τώρα τον αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών (22.4.19) κατά 5 ολόκληρα χρόνια. Που είναι ταυτόχρονα και χρόνια διακινδύνευσης του ευάλωτου υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς οι
  • εργασίες προστασίας του δεν έχουν ολοκληρωθεί» 
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png