Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ η μίσθωση τμήματος του εμβληματικού κτηρίου του ΟΤΕ, για την στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης.

DSC_8101-ote-keda.JPG
Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ η μίσθωση τμήματος του εμβληματικού κτηρίου ΟΤΕ στην οδό Παλαιάς Χώρας, για την στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η απόφαση (που είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο το Aegina Portal)  για την ενοικίαση του κτηρίου και τη στέγαση σ' αυτό της Δημοτικής Πινακοθήκης, είχε ληφθεί σε συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας στις 10 Φεβρουαρίου 2023, πρόθεση που μερικούς μερικούς νωρίτερα είχε εξαγγελθεί από τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ κ. Νίκο Πτερούδη. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023, συζητήθηκε η λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας σύναψης μίσθωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΟΤΕ Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία". 
Σύμφωνα με τη απόφαση, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Καταλληλόλητας και η απευθείας σύναψη μισθωτικής σύμβασης, τμήματος του ακινήτου, επιφάνειας 145,33 τ.μ. του ισογείου ορόφου, έναντι μηνιαίου μισθώματος 450 ευρώ.

Σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης, από το έγγραφο της απόφασης, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για τα ακόλουθα:

(Ι) Ολοκληρώθηκε η προβλεφθείσα στην με αρ. πρωτ. 183/31.05.2023 (ΑΔΑ 9ΔΒ2ΟΚ1Η-ΙΜ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΚΕΔΑ διαδικασία. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της άνω Πρόσκλησης και της με αρ. 23/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ προσκλήθηκε η  "ΟΤΕ Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία"   να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσίευσης της Προσκλήσεως, Φάκελο Προσφοράς για την εκμίσθωση ακινήτου της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προβλέψεις της άνω Πρόσκλησης. Η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα τον από 20.06.2023 Φάκελο Προσφοράς (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά), σύμφωνα με τον οποία προσέφερε προς εκμίσθωση τμήμα επιφανείας 145,33τ.μ. του ισογείου ορόφου ενός κτιρίου ανεγερθέντος επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας της, κείμενου εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αίγινας, επί της συμβολής των οδών Παλαιάς Χώρας (πρώην Αριστομένους) αριθμ. 6 και Αιακού. 

Η ορισθείσα με την υπ’ αρ. 23/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ Επιτροπή Καταλληλόλητας, αφού έκρινε πλήρη και έγκυρη τη υποβληθείσα Προσφορά της άνω Εταιρείας, διενήργησε αυτοψία στο προσφερόμενο ακίνητο και ήδη με το από 30.06.2023 3ο κοινοποιηθέν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο Πρακτικό έκρινε το προσφερόμενο ακίνητο απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει η ΚΕΔΑ (στέγαση Πινακοθήκης) και εισηγήθηκε στην ΚΕΔΑ τη σύναψη μίσθωσης με την άνω ιδιοκτήτρια εταιρεία με σκοπό τη μίσθωση του  προσφερόμενου ακινήτου σύμφωνα και με τους όρους της άνω Πρόσκλησης.

Το Δ.Σ με παρόντα τα 7 από τα 11 μέλη του, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

(ΙΙ) Η υποβληθείσα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία με αρ. πρωτ. 84/19.06.2023 οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την οποία το προσφερόμενο ακίνητο προσφέρεται προς εκμίσθωση έναντι καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος, ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€450),κρίνεται συμφέρουσα για την επιχείρηση καθώς το άνω προσφερόμενο μίσθωμα είναι συμβατό με την αγοραία μισθωτική αξία του εν λόγω ακινήτου αλλά τα επικρατούντα στην αγορά μισθώματα για ακίνητα αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το προσφερθέν.

(1) Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Καταλληλόλητας και την απευθείας σύναψη μισθωτικής σύμβασης με την ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε. για τη μίσθωση του προσφερθέντος ακινήτου, ήτοι τμήματος επιφανείας 145,33τ.μ. του ισογείου ορόφου ενός κτιρίου ανεγερθέντος επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας της, κείμενου εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αίγινας, επί της συμβολής των οδών Παλαιάς Χώρας (πρώην Αριστομένους) αριθμ. 6 και Αιακού, έναντι καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€450).

(2) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Πτερούδη, να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της άνω υπ. αρ. (1) απόφασης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπογραφής της αναγκαίας μισθωτικής σύμβασης με την  ΟΤΕ Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία , της αποστολής προς την άνω Εταιρεία έγγραφης Πρόσκλησης για να προσέλθει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άνω αποστολής για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, της υπογραφής - μετά τη θετική εισήγηση της ορισθείσας με την με αρ. 23/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ Επιτροπής Καταλληλόλητας - του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του Μισθίου και της υπογραφής κάθε άλλου αναγκαίου εν γένει εγγράφου για την υλοποίηση της άνω απόφασης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png