Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 04/09/2023 έως 31/12/2023.  Οι αντιδημαρχίες παραμένουν πέντε, χωρίς αλλαγές.

antidimarxies-dimos-aeginas-prosfates.jpg

Δημοσιεύθηκε σήμερα, η από 1η Σεπτεμβρίου 2024, απόφαση 439/2023 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, με την οποία ορίζει τους αντιδημάρχους για την περίοδο  04/09/2023 έως 31/12/2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι αντιδημαρχίες παραμένουν πέντε¨, χωρίς αλλαγές.
 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης.
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης.
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο κ. Αντώνης Μούρτζης.
Αντιδήμαρχο   Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων   η κ. Μαίρη Κουκούλη.
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας   ο κ Σωκράτης Δούκας

Ακολουθεί η απόφαση:

Ι) Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας με θητεία από 04/09/2023 έως 31/12/2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Δημήτριο Καραγιάννη του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου. 
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ. Γεώργιο Σκαλτσιώτη του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας, του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Γ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης & Αποχέτευσης τον κ. Μούρτζη Αντώνιο του Ιωάννη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Δ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων την κα Μαρία Κουκούλη του Στυλιανού, μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την
εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
3. Την εποπτεία και συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.4. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
5. Την οργάνωση, επιμέλεια και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων για το Δήμο, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 
6. Διαχείριση σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
7. Τη φροντίδα για τη φιλοξενία εκπροσώπων των αδελφοποιημένων πόλεων και άλλων αποστολών.
8. Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου. 
9. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
10.Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
11.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.

ΙΙ) Ορίζουμε τον Σωκράτη Δούκα του Γεωργίου, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας με θητεία από 04/09/2023 έως 31/12/2023, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που
άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

1. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια της νήσου Αίγινας.
2. Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) τη φροντίδα εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) τη φροντίδα υλοποίησης προγραμμάτων:

- Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
− Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
− Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) τη φροντίδα πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
(ε) την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

ΙΙΙ)Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Δημήτριο. 
ΙV) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.
V) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
VI) Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: Ω209Ω68-ΣΤΓ) ισχύει έως
31/12/2023, όπως αναφέρεται στο διατακτικό αυτής.VII) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει. 
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png