Οι πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής και της Περιφερειακής Επιτροπής, για το κλειστό γήπεδο μπάσκετ.

IMG_20240528_115431.jpg

Τα έγγραφα δύο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την κατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο κτήμα Γκίκα, δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και περιέχουν θέματα από τη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2024

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το πρώτο θέμα αφορούσε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο:  "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας", το οποίο ήρθε στην συνεδρίαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μετά από την εισήγηση του αντιδημάρχου αθλητισμού κ. Νίκου Μαρίνου.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση: 

α) Με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία
μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον
σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.
β) Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 12-6-2024 αίτηση με την
οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών κατά έξι ημερολογιακούς
μήνες, ήτοι μέχρι και την 31-12-2024, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής
μελέτης αλλά και της διαδικασίας έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.
γ) Δεν προκύπτει υπαιτιότητα της ανάδοχου ένωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με 15 θετικές ψήφους, επί 16 ψηφισάντων μελών, ότι εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών των μελετών του θέματος, αναδόχου εταιρείας μέχρι και την 31-12-2024, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες:

  • για τις μελέτες (Στατική, Η/Μ και Περιβαλλοντική) μέχρι 30-9-2024
  • για ΣΑΥ-ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης κλπ μέχρι 31-10-2024
  • για εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις μέχρι 31-12-2024

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λογοθέτης Εμμανουήλ ψήφισε παρών, αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζω
παρών στο θέμα γιατί η πρόταση του αναδόχου μέχρι 12/24 δεν εδράζεται σε στοιχείο που να
αιτιολογεί την συγκεκριμένη παράταση, αν λάβουμε υπόψη την «αιτία» που επικαλείται για να ζητήσει
την παράταση».

Το επόμενο θέμα αφορούσε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, για την υποβολή αιτήματος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την επικαιροποίηση, της από 31-7-2015 έγκρισης, ως προς τη λειτουργικότητα και γνωμοδότηση των όρων δόμησης για το έργο του κλειστού γυμναστηρίου, λόγω της αναθεωρημένης Μελέτης με τίτλο: "Αρχιτεκτονική Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας".

Η αναθεωρημένη μελέτη, όπως την ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2024, είχε παρουσιαστεί αναλυτικά από το Aegina Portal και μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα επί 14 ψηφισάντων μελών, την υποβολή αιτήματος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επικαιροποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΤΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΥ/ΤΜΑΕ/143689/7029/895/135/31-7-2015 έγκρισης, αναφορικά με το έργο «Κατασκευή Κλειστού Μεταλλικού Τυποποιημένου Γυμναστηρίου με υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Ειρήνη Δήμου Αίγινας, στο ακίνητο "Γκίκα" επί
της παραλιακής οδού Αίγινας-Πέρδικας», λόγω παραλαβής της μελέτης των αναθεωρημένων
αρχιτεκτονικών σχεδίων του εν λόγω έργου.

Πρόκειται για τις αποφάσεις 81/2024 και 86/2024 αντίστοιχα.

Τέλος, στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2024, η Περιφερειακή Επιτροπή, της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της 4ης τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για τη μελέτη "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας".

Επιγραμματικά, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας υπογράφτηκε στις 5/6/2019 και έχει τροποποιηθεί στις 19/2/2021, 2/3/2022 και 22/8/2023 και παρουσιάζονται αναλυτικά, στα αντίστοιχα άρθρα, στο Aegina Portal.

Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 «Χρονική διάρκεια της σύμβασης - χρονοδιάγραμμα όπως ισχύει, ως εξής:

Από:
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε
δεκαεννέα μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα δύο
επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8»
Σε:
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε
δεκαεννέα μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι πενήντα
τέσσερις (54) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8»

Β. Την παράταση κατά δώδεκα μήνες της χρονικής ισχύος της από 5/6/2019 υπογεγραμμένης
Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 5/7/2024 ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 6/7/2025.

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 5/6/2019 Προγραμματικής Σύμβασης που
αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης το οποίο έχει ως εξής:

screenshot.1554.png

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 5/6/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση, η από
19/2/2021 1η τροποποίηση-παράταση, η από 2/3/2022 2η τροποποίηση- παράταση και η από
22/8/2023 3η τροποποίηση – παράταση αυτής. Η απόφαση έχει αριθμό 955/2024.

Το θέμα, αντίστοιχα, συζητήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας, στις 27 Ιουνίου 2024: Περί έγκρισης σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας». Η απόφαση έχει αριθμό 183 / 2024.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png