Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά για τις εγγραφές στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.
Ανακοινώνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο την έκδοση της   αριθμ. 134627/5835/263-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2872/τ.Β/29-12-2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδίων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ. (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010.
Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά και ορίζονται τα παρακάτω:
1.  Η Δ/νση Δασών Πειραιά ορίζεται ως  Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας, για τη περιοχή ευθύνης της .
2. Καταρτίζονται με ευθύνη της αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής,   α) Περιφερειακό Μητρώο Φορέων
Εκμετάλλευσης   και   β)   Περιφερειακό   Μητρώο   Εμπόρων,   εντός   έξι   (6)   μηνών   από   την   ημερομηνία
δημοσίευσης της εν λόγω ΚΥΑ στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι 28-06-2016.
3 . Στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης υπόχρεοι εγγραφής είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά  ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο
πεδίο   εφαρμογής   του   Κανονισμού   (ΕΕ)   αριθ.   995/2010   και   των   κατ’   εξουσιοδότηση   και εκτελεστικών Κανονισμών της Επιτροπής, που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
Ως  Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία
δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν στην αγορά τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους, οι ιδιώτες
δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.). και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά. Επίσης οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε., ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο.
4. Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων  υπόχρεοι εγγραφής είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που   στο   πλαίσιο   εμπορικής   δραστηριότητας   στην   εσωτερική   αγορά,   πραγματοποιούν
αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν   στο   πεδίο   εφαρμογής   του   Κανονισμού   (ΕΕ)   αριθ.   995/2010   και   των   κατ’
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
Διευκρινίζεται ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά, δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι
και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός φορέα  εκμετάλλευσης ή Εμπόρου, στα Μητρώα της παρ. 2 εδαφ. β και γ του άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ, ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 της σχετικής ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Δασών  Πειραιά στο τηλέφωνο: 2104124953
 (Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Μυτελέτση Σοφία, Δασολόγος - αναπληρώτρια Δ/ντρια
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Δασολόγος)
O  Δ/ντής  Δασών Πειραιά, κ.δ.
Δημήτριος Νάκος
Δασολόγος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png