Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της αλιείας.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της αλιείας.
Tην ένταξη σε έκτακτα μέτρα στήριξης της θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιείας εσωτερικών υδάτων, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση 46 βουλευτών.
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:
Οι συνέπειες της πανδημίας CORVID 19 στο κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό πεδίο είναι ακόμα ανυπολόγιστες. Άμεση προτεραιότητα όλων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διαφύλαξη της υγείας των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των πιο ευπαθών ομάδων. Προέχει η στήριξη του Δημοσίου Συστήματος Υγείας τόσο με υλικά προστασίας των εργαζομένων όσο και με την ενίσχυση σε προσωπικό με μόνιμες σχέσεις εργασίας.
Επιβάλλεται όμως και η προστασία της κοινωνικής συνοχής αλλά και η προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας για όλες τις επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού.
Ανάμεσα στα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τους περιορισμούς και τα έκτακτα μέτρα των ημερών είναι και οι αλιείς της χώρας μας. Μέσα σε αυτούς εντάσσεται και η μακράν πολυπληθέστερη κατηγορία, οι παράκτιοι αλιείς που στην Ελλάδα αριθμούν πάνω από́ 14.000 οικογένειες. Πρόκειται δε για οικογενειακές επιχειρήσεις που στην πλειονότητα τους έχουν μικρά́ σκάφη έως 8-10 μέτρα, με ατομικές ιδιοκτησίες ή συνιδιοκτησία. Τα μεγαλύτερα σε μήκος παράκτια σκάφη είναι λιγότερα σε αριθμό αλλά ιδιαίτερα σημαντικά σε ικανότητα αλίευσης. Η μέση αλιεία επίσης, τροφοδοτεί τις ιχθυαγορές με μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων.
Οι υδατοκαλλιέργειες ένας κλάδος με σαφώς εξαγωγικό προσανατολισμό, η μέση αλιεία εκμεταλλεύεται ενώ η εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτων, κυρίως από συνεταιρισμούς, ολοκληρώνουν την εικόνα της αλιείας στην Ελλάδα. Τα δε θαλασσινά είδη χαρακτηρίζονται από τα πλέον ευπαθή και ευαλλοίωτα.
Μπορεί μεν οι κεντρικές αγορές ιχθύων στην Ελλάδα να παραμένουν, προς το παρόν, ανοιχτές ώστε να υπάρχει σχετική ομαλότητα στην αγορά (οι οποίες όμως σημειωτέο απευθύνονται κυρίως σε αλιευτικά́ σκάφη μέσης αλιείας), όμως μετά από τους πιο πρόσφατους περιορισμούς στις θαλάσσιες δραστηριότητες που ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας, αναμένεται ανάσχεση και στο παράκτιο ψάρεμα. Αυτός δε ο πρόσφατος επιπλέον περιορισμός ακολούθησε μετά τη κατακόρυφη μείωση της ζήτησης λόγο του περιορισμού των μετακινήσεων, τον περιορισμό των μετακινήσεων και το κλείσιμο των χώρων εστίασης, τον αποκλεισμό των αγορών της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Κίνας (οι οποίες αποτελούν βασικό προορισμό συγκεκριμένων αλιευμάτων), και τη μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, συνέτειναν στο να καταστούν οι δραστηριότητες της επαγγελματικής αλιείας και της παραγωγής αλιευτικών προϊόντων ζημιογόνες.
Επειδή οι παραπάνω περιορισμοί λόγω κορωνοϊού έχουν ήδη αποτυπωθεί στα εισοδήματα των αλιέων αλλά και οδήγησαν στην συμπερίληψη του ΚΑΔ 03.11 Θαλάσσια αλιεία (26/3/2020) στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως πληττόμενες.
Επειδή υπάρχει ασάφεια σχετικά με τους δικαιούχους της ενίσχυσης των 800€ και το κατά πόσο σε αυτό το μέτρο λαμβάνεται υπόψη η συνήθης πρακτική της εξ ημισείας ή και περισσότερο συνιδιοκτησίας στην οποία οι αλιείς καταφεύγουν λόγω οικονομικής αδυναμίας να έχουν ξεχωριστό σκάφος έκαστος.
Επειδή δεν έχει καταστεί σαφές από τις έως σήμερα κυβερνητικές δηλώσεις εάν έχουν προβλεφθεί επιπλέον μέτρα υποστήριξης των παράκτιων αλιέων στην Ελλάδα, πέραν της συμπερίληψης του ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Επειδή στα μέτρα δεν έχουν περιληφθεί προτάσεις για την αλιεία των εσωτερικών υδάτων και τους συνεταιρισμούς τους,
Επειδή η βιωσιμότητα των μικρών αλλά πολυάριθμων παράκτιων αλιέων αλλά και αλιέων εσωτερικών υδάτων είναι κρίσιμη για την στήριξη και την ασφάλεια των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της χώρας μας αλλά και την διαθεσιμότητα αλιευμάτων για το καταναλωτικό κοινό
Επειδή στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της ΕΕ περιλαμβάνεται και το προσωρινό́ πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν αρωγή, με την μορφή ενισχύσεων, σε παραγωγούς αλιευτικών προϊόντων που επλήγησαν από την κρίση μέχρι ύψους 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Επειδή ήδη εκδόθηκε ο Καν. ΕΕ 460/2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) με τον οποίο προβλέπεται η στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ καθώς και η συνεισφορά του ΕΤΘΑ, σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς και για απώλειες οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Επειδή μετά το παραπάνω πλαίσιο επίκειται και νέα δέσμη μέτρων για τον Τομέα της Αλιείας που, μεταξύ άλλων, όπως προτείνεται, θα αφορά στην αποζημίωση των αλιέων και παραγωγών υδατοκαλλιέργειας για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από την έξαρση του COVID-19, για την αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, για τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών ως προς το ανώτατο όριο στήριξης των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας και για την αποθεματοποίηση των προϊόντων τους.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Θα ενταχθεί ο κλάδος της θαλάσσιας συλλεκτικής αλιείας και τα επιμέρους αλιευτικά εργαλεία, στα μέτρα ενίσχυσης τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους;
2. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα ενισχύονται όλοι οι συνιδιοκτήτες του αλιευτικού σκάφους;
3. Πώς προτίθενται να αξιοποιήσουν τα προσωρινά μέτρα των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας και ποιο το χρονοδιάγραμμα απόδοσης των ενισχύσεων αυτών στους αλιείς;
4. Πώς προτίθενται να αξιοποιήσουν τα προσωρινά μέτρα των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της των ιχθυοκαλλιεργητών εσωτερικών υδάτων και των συνεταιρισμών τους και ποιο το χρονοδιάγραμμα απόδοσης των ενισχύσεων;
5. Προτίθενται να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη για τους παράκτιους αλιείς και τους αλιείς εσωτερικών υδάτων;
6. Προτίθενται να προβούν στη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας από τον ΕΛΓΑ για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΤΘΑ για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας;
7. Προτίθενται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, να αναπτύξουν ειδικά μέτρα διάθεσης των ελληνικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εσωτερική αγορά, απευθείας στους καταναλωτές και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Αραχωβίτης Σταύρος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αποστόλου Ευάγγελος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζαχαριάδης Κων/νος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κων/νος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός Γεώργιος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png