1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας & Υπογραφή συμβάσεων 1ης & 2ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων Τ.Π. CLLD/LEADER

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. Δελτίο Τύπου.
Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”» Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων των 17 από τις 23  συμβάσεις των έργων ιδιωτικών επενδύσεων γεωργικού ταμείου του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER Νήσων Αττικής. Η 1η και 2η Πρόσκληση ιδιωτικών παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος
αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής  οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής των περιοχών του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και Δήμαρχος Αίγινας, κος Ιωάννης Ζορμπάς, τηρώντας όλα τα μέτρα λόγω της εποχής του κορονοϊού, υπογράφοντας ανέφερε, το πόσο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν όλες αυτές οι επενδύσεις στην περιοχή των Νήσων Αττικής. Οι επενδύσεις ύψους Π/Υ 2,5 εκ. €, αφορούν σε υποδομές φιλοξενίας, παροχή υπηρεσιών, και ενέργειες κατάρτισης και υποστήριξης στους τομείς προϊόντων ποιότητας και δει του φυστικιού Αιγίνης και της Μελισσοκομίας στα Κύθηρα και οι Δικαιούχοι, μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων τους. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 30/06/2023. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη τα δημόσια έργα του τοπικού προγράμματος, ύψους προϋπολογισμού 2,5 εκ €, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των δημοσίων έργων για την αλιεία και σύντομα θα ανακοινωθεί η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων που αφορά στην αλιεία για έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που περιλαμβάνει τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, την Τροιζηνία – Μέθανα και τα Κύθηρα και Αντικύθηρα.

Είναι μεγάλο το στοίχημα συνολικά από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”», ενώ ήδη το Δίκτυο συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, δίνοντας έμφαση στη νησιωτική θαλάσσια ανάπτυξη της περιοχής των Νήσων Αττικής. Ο πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας και Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης τόνισε την σημαντική αξία της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος, με δεδομένη την ενεργή διαδικασία συμμετοχής μας στην  διαβούλευση για την νέα περίοδο προγραμματισμού που το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής, οργανώνουν και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομίας των Νησιών της Αττικής, τα διαμαντάκια του Αργοσαρωνικού, της ΠΕ Νήσων Αττικής.

Ιδιωτικά Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών
Περιοχών» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής”.

Η Διοίκηση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, προ ανακοινώνει στο επόμενο διάστημα, την έναρξη της υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τομέα αλιείας – θάλασσας,
στην περιοχή παρέμβασης στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Πόρου, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων – Αντικυθήρων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), είναι οι εξής:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ),
  • συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων του τομέα Αλιείας. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης, αφορούν σε:

1. Επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση εκσυγχρονισμός) που στοχεύουν σε:
1.1. προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
1.2. βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
1.3. προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της  υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας.

2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
3. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων
ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
4. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα τωναλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. (Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων).
5. Παραγωγικές Επενδύσεις και επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6. Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας καιυδατοκαλλιέργειας.
7. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1.410.000,00€ και οι προκηρυσσόμενες δράσεις έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ Καν. (ΕΕ) 508/2014

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

32 Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
41.1
Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
42 Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 48.1 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 48.1 ια Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
63 Επιχειρήσεις στην επεξεργασία και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
63 Υποστήριξη δράσεων εστίασης και εμπορίου στην αλιευτική περιοχή και περιοχή υδατοκαλλιέργειας
68 Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, την επιλεξιμότητα δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης, μπορείτε να δείτε στην προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο
Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.atticalag.gr, η με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4120002.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png