Ψήφισμα για την εκδημία του Χαράλαμπου Γελαδάκη, τέως προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Αγιος Διονύσιος".

Ψήφισμα Επί τη εκδημία Του Χαραλάμπους Γελαδάκη, Τέως Προέδρου Δ.Σ. Του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Αγιος Διονύσιος"
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος» συνήλθεν εκτάκτως σήμερα 9 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως του Παν. Προέδρου του Ιδρύματος  π. Αμφιλοχίου Γελαδάκη, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Χαραλάμπους Γελαδάκη, διατελέσαντος Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Ο μακαριστός Χαράλαμπος Γελαδάκης, κοσμούμενος υπό των δύο ιδιοτήτων του ως Καθηγητού Θεολόγου και Ανωτέρου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού της Πατρίδος μας, εκοιμήθη γέμων έργων αγαθών. Διετέλεσεν Πρόεδρος του Ιδρύματός μας κατά την τριετίαν 2001-2003  και διεκρίθη δια την αξιοπρέπειαν και το ήθος του, δια την πιστότητα της γνώμης και δια την γνησίαν και  αμερόληπτον  κρίσιν του κατά την άσκησιν των καθηκόντων του από την ιδιαιτέρως ευαίσθητον θέσιν του Προέδρου του Ιδρύματος. Εμπνεόμενος από το όραμα των Ιδρυτών τού Νοσοκομείου, υπήρξεν φλογερός συμπαραστάτης εις τον αγώνα των δοκιμαζομένων ασθενών αδελφών μας και συνετέλεσεν τα μέγιστα εις την αναβάθμισιν των χώρων και των Εργαστηρίων του Ιδρύματος, ως και των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Πιστόν τέκνον της Εκκλησίας, μετά βαθείας, συνειδητής και επιστημονικής θεολογικής καταρτίσεως, ὅπως ἐπίστευσεν οὕτως καί ἔπραξεν, ¨ἐβίωσεν¨ ἐν ταὐτῷ  Ορθοδοξίαν και Ορθοπραξίαν και διέθεσεν όλας τας σωματικάς, διανοητικάς και πνευματικάς δυνάμεις του εις την επί της γής τελείωσιν της Θείας εντολής της Αγάπης.  
Εκλεκτόν τέκνον της Πατρίδος μας, ανέδειξεν την νήσον μας φάρον γηγενών αξίων τέκνων. Ως ανώτερος Αξιωματικός του Πολεμικού μας Ναυτικού, αποστρατευθείς ευδοκίμως με τον βαθμόν του Αντιπλοιάρχου και επιβραβευθείς εξαιρέτως τον παρελθόντα Μάιον με τον βαθμόν του Πλοιάρχου, έθεσεν εαυτόν ολόκληρον εις την υπηρεσίαν της ελευθερίας και της ακεραιότητος της Πατρίδος μας και άφησεν παρακαταθήκην εις τας νεωτέρας γενεάς την αφειδώλευτον αγάπην και την αμέριστον υπεράσπισιν των ιερών και των οσίων του έθνους μας, ιδιαίτέρως εις τας κρισίμους συνθήκας των ημερών μας.   
Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την θυσιαστικήν Διακονίαν του προς την Ιεράν μας Πατρίδα, ως και προς τον πάσχοντα συνάνθρωπον, την βαθείαν αγάπην καί την πολυειδή προσφοράν του, ως Προέδρου του Ιδρύματός μας, ομοφώνως
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν του,
2. Να αναρτηθεί μεσίστιος επί τριήμερον η Σημαία του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον το Δ.Σ. την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να κατατεθεί χρηματικόν ποσόν από τα Μέλη του Δ.Σ. εις μνήμην   του εκδημήσαντος, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος,
5. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του εκλιπόντος εις την αίθουσαν   Συνεδριάσεων του Ιδρύματος,      
6. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια εις την οικογένειάν  του.
Ευχόμενοι  προς τον Κύριον, όπως ο Παντεπόπτης Θεός ανταποδώσει τον της Θείας Δικαιοσύνης Στέφανον εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτού ¨ἐν χώρᾳ Ζώντων καί Δικαίων¨ εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.   
Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως   εξής:


Ο Πρόεδρος


Παν. Αρχιμ. π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης
& άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png