Ανακοίνωση της Μονής του Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αίγινας.

Θέμα: Παραβίαση από την υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της συνταγματικής και διεθνούς ελευθερίας της λατρείας του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη ΠΕ Αίγινας κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ και των πιστών των εκκλησιαζόμενων στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αίγινας

        Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, το Α. Τ. Αίγινας επέβαλε την κατάφωρη, αντισυνταγματική, παράνομη και αυθαίρετη απαγόρευση τέλεσης της Θείας Λατρείας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιγίνης ΓΟΧ ή του Παλαιού Εορτολογίου (εφεξής ΠΕ) κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟ, καθώς και συμμετοχής στη Θεία Λατρεία από τους εκκλησιαζόμενους πιστούς, στον Ιερό Ναό που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αίγινας, με το ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ νομικό σκεπτικό της υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, κατά το οποίο ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ο Ιερός Ναός που  βρίσκεται μέσα στην εν λόγω Ιερά Μονή, δεν έχει λάβει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χώρου λατρείας.
        Σημειωτέον ότι η εν λόγω υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, εκδόθηκε με αφορμή μια κακόβουλη καταγγελία.
        Η ίδια υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, αναφέρει στο ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ νομικό σκεπτικό της τα ακόλουθα:
        «… Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας εμπίπτει, μεταξύ άλλων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτηρίων οίκων (χώρων λατρείας) τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην αυτών, των κατ’ άρθρο 3Σ κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας), εφόσον το αιτηθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 του Συντάγματος, των Α.Ν. 1363/1938 (305 Α΄), 1672/1939 (123 Α΄), του Β.Δ. από 20-5/2-6-1939 (220 Α΄) και της με αριθ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων.
        Έπειτα από έρευνα στο αρχείο μας διαπιστώθηκε ότι δεν έχει χορηγηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρο λατρείας εντός της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης καθώς επίσης δεν περιλαμβάνεται και στους λατρευτικούς χώρους των τεσσάρων Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών που είναι καταχωρισμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Υπηρεσίας μας βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4301/2014.
        Κατόπιν αυτών, και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω χώρος λειτουργεί ως χώρος λατρείας, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 1672/1939 (Α΄ 123), σύμφωνα με τον οποίο «Ναοί ή ευκτήριοι οίκοι… ανεγειρόμενοι ή λειτουργούντες άνευ της τηρήσεως των εν αυτώ διατυπώσεων ή εγκαθιστώμενοι και λειτουργούντες εντός οικημάτων ή αποθηκών ή οιασδήποτε φύσεως, κτισμάτων ή στεγάστρων κατά μετατροπή πάντων τούτων κλείονται και σφραγίζονται υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής, απαγορευομένης της λειτουργίας αυτών,………………..»».
        Σημειωτέον ότι η ανωτέρω υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων παραλείπει να διευκρινίσει ότι τα τέσσερα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδρύθηκαν από διαφορετική Παλαιοημερολογιτική Σύνοδο, δηλαδή από τη Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου ΓΟΧ κ. Καλλινίκου Σαραντοπούλου, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές Σύνοδοι του Παλαιού Εορτολογίου στην Ελλάδα.
        Η ανωτέρω πρωτοφανής απαγόρευση - από την υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων -  της συνταγματικής και  διεθνούς ελευθερίας της λατρείας, τόσο σε βάρος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη ΠΕ κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ,  όσο και σε βάρος των πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας των εκκλησιαζόμενων στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης, είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, διότι παραβιάζει ευθέως, αμέσως και προφανώς την υπ’ αριθ. 1444/1991 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια :
1 - το άρθρο 26 του Συντάγματος (διάκριση των εξουσιών), το οποίο ορίζει «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια…», και
2 - το άρθρο 95 (Συμβούλιο της Επικρατείας), παρ. 5, εδαφ. 1 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις».
        Η υπ’ αριθ. 1444/1991  απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφαίνεται τα εξής:
«… Οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 1 α.ν. 1672/1939 και του εκτελεστικού του διατάγματος της 20.5/2.6.1939, οι οποίες, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη εκτεθεί, απαιτούν προηγούμενη άδεια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων …. μόνο όταν πρόκειται για την ανέγερση ναού ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων, δεν αναφέρονται, συνακόλουθα, στους ναούς και τα ησυχαστήρια των λεγομένων παλαιοημερολογιτών, των οποίων η ιδιαίτερη θρησκευτική κοινότητα, περί  της οποίας έγινε και η μνημονευόμενη δήλωση στα πρακτικά συζητήσεων του Συντάγματος διαφέρει της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο ζήτημα του ημερολογίου και του χρόνου τελέσεως των θρησκευτικών τελετών και δεν είναι ετερόθρησκη ούτε ετερόδοξη. Δεν είναι δε, οι πιο πάνω διατάξεις, επιδεκτικές ανάλογης εφαρμογής σε περίπτωση ανεγέρσεως ναού ή ησυχαστηρίου από μέρους των παλαιοημερολογιτών, διότι περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων, όπως η κατοχυρωμένη στο άρθρο 13 παρ. 2 Συντάγματος ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας, δεν επιβάλλονται αναλογικώς αλλά προκύπτουν από σαφή διάταξη του νόμου και υπό την περαιτέρω αυτονόητη προϋπόθεση, ότι οι περιορισμοί οι δια του νόμου εισαγόμενοι, επιτρέπονται από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις και είναι σύμφωνες προς αυτές».
        Δηλαδή, κατά την υπ’ αριθ. 1444/1991 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στους ΓΟΧ ή Παλαιοημερολογίτες, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους (άρθρο 1 α.ν. 1672/1939 και του εκτελεστικού του διατάγματος της 20.5/2.6.1939), η οποία απαιτεί την έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοικητικής άδειας για την ίδρυση ή λειτουργία ναών ή ευκτηρίων οίκων των ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων, και ΟΧΙ των ΓΟΧ ή Παλαιοημερολιτών.
        Αναγκαίες συνέπειες της αντισυνταγματικής, παράνομης και αυθαίρετης αναλογικής εφαρμογής – που γίνεται σιωπηρά, δηλαδή χωρίς νόμο, από την υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων -  της νομοθεσίας που απαιτεί την έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοικητικής άδειας για την ίδρυση ή λειτουργία ναών ή ευκτηρίων οίκων των ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων, στους ΓΟΧ ή Παλαιοημερολογίτες - κατά ευθεία, άμεση και προφανή παράβαση της υπ’ αριθ. 1444/1991 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας - αποτελούν και οι παραβάσεις του άρθρου 26 του Συντάγματος για την συνταγματική αρχή της διάκρισης των κρατικών εξουσιών (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής) και του άρθρου 95 παρ. 5 εδαφ. 1 του Συντάγματος για την συνταγματική υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα εκείνες του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
        Κατά συνέπεια, η υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, παραβιάζει την συνταγματική και διεθνή ελευθερία της λατρείας, ενόσω απαγορεύει (από τις 15-4-2021 - ημερομηνία επιβολής από το Α.Τ. Αίγινας της εν λόγω απαγόρευσης της ελευθερίας της λατρείας - και εφεξής) την τέλεση της λατρείας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αίγινας κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟ, καθώς και τη συμμετοχή στη λατρεία από τους εκκλησιαζόμενους πιστούς, στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης, με το ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ νομικό σκεπτικό ότι δεν έχει ληφθεί άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Ιερού Ναού.
        Η ένταση της ανωτέρω παραβίασης - από την υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων -  της συνταγματικής και διεθνούς ελευθερίας της λατρείας του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη ΠΕ κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ και των πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας των εκκλησιαζόμενων στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης, κορυφώνεται ενόψει της  επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, η οποία αποτελεί, ως γνωστόν, την ύψιστη θρησκευτική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διότι η ίδια παραβίαση αποστερεί κατάφωρα, αντισυνταγματικά, παράνομα και αυθαίρετα τόσο τον Μητροπολίτη Αιγίνης ΓΟΧ κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟ, όσο και τους πιστούς τους εκκλησιαζόμενους στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής του Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αίγινας, την τέλεση και τη συμμετοχή τους, αντιστοίχως, στη Θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μάλιστα στις απαράμιλλες, κατανυκτικές και μυσταγωγικές Ιερές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και τη Λαμπροφόρο Ανάσταση.
        Επί τριάντα πέντε (35) συναπτά έτη, η λατρεία στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης ήταν νόμιμη, ενώ από τις 15-4-2021 η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων την θεωρεί ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ως ΔΗΘΕΝ παράνομη, παρά το γεγονός ότι η ελευθερία της λατρείας είναι συνταγματική και διεθνής ελευθερία και δεν αποτελεί παραχώρηση κατά το δοκούν της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.
        Όπως είναι πασίγνωστο, τοπικώς, εθνικώς και διεθνώς, ακόμη και στις Εκκλησιαστικές Αρχές της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιγίνης ΠΕ κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ είναι κανονικώς χειροτονημένος κληρικός και Μητροπολίτης, όπως αποδεικνύεται από τα χειροτονητήριά του, τα οποία έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία, Ληξιαρχείο). Ο Ιερός Ναός της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης  εκπληρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους πολεοδομικούς και άλλους Νόμους, για τη νόμιμη λειτουργία του. Αλλά, ο ίδιος Ιερός Ναός, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τη την υπ’ αριθ. 1444/1991 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχει υποχρέωση να λάβει διοικητική άδεια για την ίδρυση και λειτουργία του, επειδή ανήκει στη δικαιοδοσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αιγίνης κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ο οποίος ακολουθεί το Πάτριο Ημερολόγιο, το οποίο είναι Ορθόδοξο.  
        Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Αρχές και Πιστοί, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να παρέμβουν, ως ενδιαφερόμενοι για  την προστασία της συνταγματικής και διεθνούς ελευθερίας της λατρείας των πολιτών, και ως Πιστά Μέλη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε η υπ’ αριθ. 36872/01/01-04-2021 πράξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΠΑΡΑΥΤΑ και να παύσει την ανωτέρω κατάφωρη, αντισυνταγματική, παράνομη και αυθαίρετη απαγόρευση της συνταγματικής και διεθνούς ελευθερίας της λατρείας του διεθνώς, πανελληνίως και τοπικώς γνωστού και πολυσέβαστου Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αιγίνης ΠΕ κ.κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - του υποστηριζόμενου σθεναρώς και από τις Εκκλησιαστικές Αρχές της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας κατά της παραβίασης της ανωτέρω συνταγματικής και διεθνούς ελευθερίας της λατρείας του - και των εκκλησιαζόμενων πιστών στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αίγινας, ενόψει μάλιστα της επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.


Αίγινα, 24-4-2021
Εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Κυψέλης Αιγίνης, σε συνεργασία με το Νομικό της Σύμβουλο, Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png